Det er over 6 000 brukonstruksjoner på riks- og europavegene. Vårt vedlikehold sikrer at de er trygge, og gir dem lenger levetid.

Foto over Hålogalandsbrua i Narvik kommune. Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen gjør alt vi kan for å holde riks- og europaveiene åpne og sikre året rundt, slik at du får en enklere reisehverdag.

For at det skal være mulig, må vi jevnlig utføre vedlikehold. En bru regnes å ha en levetid på 100 år, og en fergekai 50 år. Derfor bruker vi årlig rundt en halv milliard på vedlikehold av våre over 6 000 brukonstruksjoner.  

Vi er klar over at vedlikeholdsarbeid langs veien kan skape trafikale utfordringer. Vi gjør derfor alt vi kan for å informere bredest og best mulig når vedlikehold skal finne sted, slik at trafikkavviklingen skal skje smidigst og tryggest mulig.

Det er derfor viktig at alle bilister respekterer trafikkreguleringen, uansett om den skjer ved skilting, lys eller dirigent. Der vedlikeholdet skaper trafikale utfordringer, prøver vi å gjøre oss ferdig med alt når vi er i gang.

Trygge bruer gir enklere reisehverdag

Inspeksjonene på bruene er grundige og tidkrevende, slik at vi i Statens vegvesen til enhver tid har oversikt over tilstand og behovet for vedlikehold.

Dette for at bilistene til enhver tid skal være trygge på at samtlige bruer er trygge å kjøre på. Vi ønsker å ligge i forkant med inspeksjonsarbeidet, slik at vi får mest mulig igjen for de årlige vedlikeholdsmidlene.

Trygge bruer er med på å gi en enklere reisehverdag og bidrar til å oppfylle vår visjon om null drepte og hardt skadde i trafikken.

Det er flere typer inspeksjon på bruene:

  • Enkelinspeksjon uten krav til bruk av tilkomstutstyr.
  • Hovedinspeksjon hvert femte år er en grundig kontroll av hele brua på nært hold. Her bruker vi utstyr som drone, brulift, stige, klatreutstyr, båt, dykker og fjernstyrt undervannsfarkost.

Noe av det viktigste vi ser etter er skader som kan påvirke bruenes bæreevne og trafikksikkerhet. Typiske tegn på dette kan være setningsskader, erosjon, sprekker, brudd, avskalling, rust, betongskader og malingsskade på stål.

Drone og annen ny teknologi kan bli ytterligere brukt på bruinspeksjoner i fremtiden

Miljøvennlig å vedlikeholde bruer

Det grønne skiftet har sitt å si også for bruvedlikeholdet. Med rett vedlikehold til rett tid kan vi opprettholde bæreevne og trafikksikkerhet, og i tillegg forlenge

levetiden på bruene. Nybygg gir betydelige høyere CO2-utslipp, med tanke på både riving, bygging og transport.

Kildesortering i forbindelse med vedlikehold bidrar også i Statens vegvesens mål om å bidra til oppfylling av Norges klima- og miljømål.

Den eldste brua i drift på våre riksveier er Låtefossbrua på riksveg 13 i Ullensvang kommune i Vestland. Den 60 meter lange brua ble bygget så langt tilbake som 1859.

Byggingen av bruer og brukonstruksjoner har særlig skutt fart fra 1970 og fremover. Blant de nyeste er Tana bru som åpnet i 2020, og den nye Varoddbrua i Kristiansand.

Vedlikehold av ferjekaier

En ferjekai anses å ha levetid på rundt 50 år. Ferjekaier skal ha hovedinspeksjon hvert tredje år. Ferjekaier har mye større påkjenninger en bruer, og derfor blir inspeksjonene gjort hyppigere.

Statens vegvesen har også ansvaret for 16 riksveiferjesamband. Resten av landets rundt 100 ferjesamband er fylkes- eller kommunale samband.