Du må sende inn søknad om avkjørsel dersom du skal opprette ny avkjørsel eller gjøre permanente endringer i en avkjørsel.

Søk om avkjørsel Logg inn

Avkjørselstillatelsen gjelder kun selve tilknytningspunktet mellom offentlige vei og privat eiendom/vei. Det vil si at tillatelsen for eksempel ikke gir byggetillatelse for andre tiltak på eiendommen. Du kan heller ikke foreta inngrep som for eksempel graving på arealet fram til tilknytningspunktet på den offentlige veien.

Skal du benytte en privat vei eller felles avkjørsel fram til den offentlige veien, må du selv avklare eiendomsforhold og få tillatelse.

Du søker om avkjørsel på Din side. I søknaden oppgir du hvilken eiendom det gjelder ved å markere i kartet hvilken vei det søkes avkjørsel til. Løsningen henter relevante opplysninger som veistatus og planstatus for området for adressen det gjelder automatisk.

Noen kommuner har egne krav til hva søknaden skal inneholde. Se din kommune sin nettside for mer informasjon.

Midlertidig avkjørsel i forbindelse med arbeidsvarsling

Du søker om midlertidig avkjørsel til riks- eller fylkesvei ved å fylle ut skjemaet Søknad om midlertidig avkjørsel fra riks- eller fylkesvei i forbindelse med arbeidsvarslingsplan og sende det til veieier. Adressene står oppgitt i søknaden.

Hvem behandler søknaden?

En søknad om avkjørsel blir behandlet av enten Statens vegvesen, fylkeskommunen eller kommunen.

  • Statens vegvesen behandler søknader om avkjørsel fra riksveier.
  • Kommunen behandler alle søknader når veien det søkes om avkjørsel fra inngår i reguleringsplan eller at det er bestemmelser i kommuneplanens arealdel som søknaden skal behandles etter.
  • Fylkeskommunen behandler søknader om avkjørsel fra fylkesveier.

Et felles skjema i løsningen sikrer at søknaden blir sendt til riktig instans for behandling.

Svartid

Søknad om avkjørsel etter vegloven skal normalt være behandlet innen én måned. Dersom søknaden ikke kan behandles innen én måned etter at den er mottatt, vil du få et foreløpig svar som angir når du kan forvente vedtak i saken.

Søknad om avkjørsel der den offentlige veien, som det søkes avkjørsel fra, inngår i reguleringsplan og søknaden ikke er i samsvar med reguleringsplanen, behandles som dispensasjon etter plan- og bygningsloven av kommunen. Søknad om avkjørsel i områder uten reguleringsplan, men der det er bestemmelser i kommuneplanens arealdel som søknaden skal behandles etter, behandles også som dispensasjon etter plan- og bygningsloven av kommunen.

Kommunens saksbehandlingsfrist er 12 uker fra kommunen mottar en komplett søknad. Hvis kommunen må sende saken på høring til andre myndigheter, utvides fristen med 4 uker.

Vedtaket i saken vil du motta i din digitale meldingsboks. Har du reservert deg for digital kommunikasjon med det offentlige, får du vedtaket tilsendt per post.

Pris for avkjørselssøknad

De fleste kommuner krever gebyr for å behandle dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Det kreves gebyr både for innvilgelse og avslag på søknad om dispensasjon. Se din kommunen sin nettside for mer informasjon.

Statens vegvesen tar ikke gebyr for å behandle avkjørselssøknader.