Sjekk hva søknaden må inneholde.

Du må sende inn søknad om avkjørsel dersom du skal:

  • anlegge ny avkjørsel
  • flytte avkjørsel
  • endre eller utvide bruken av avkjørsel

Hvem behandler søknaden?

Etter at du har sendt inn søknaden vil du få en oppsummering som blant annet viser hvem som behandler søknaden.

Når får du svar på søknaden?

Søknad om avkjørsel etter vegloven skal normalt være behandlet innen én måned. Dersom søknaden ikke kan behandles innen én måned etter at den er mottatt, vil du få et foreløpig svar som angir når du kan forvente vedtak i saken.

Søknad om avkjørsel der den offentlige veien, som det søkes avkjørsel fra, inngår i reguleringsplan og søknaden ikke er i samsvar med reguleringsplanen, behandles som dispensasjon etter plan- og bygningsloven av kommunen. Søknad om avkjørsel i områder uten reguleringsplan, men der det er bestemmelser i kommuneplanens arealdel som søknaden skal behandles etter, behandles også som dispensasjon etter plan- og bygningsloven av kommunen.

Kommunens saksbehandlingsfrist er 12 uker fra kommunen mottar en komplett søknad. Hvis kommunen må sende saken på høring til andre myndigheter, utvides fristen med 4 uker.

Vedtaket i saken vil du motta i din digitale meldingsboks. Har du reservert deg for digital kommunikasjon med det offentlige, får du vedtaket tilsendt per post.

Hva koster det?

Statens vegvesen tar ikke gebyr for å behandle avkjørselssøknader.

De fleste kommuner krever gebyr for å behandle dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Det kreves gebyr både for innvilgelse og avslag på søknad om dispensasjon. Se kommunens nettside for mer informasjon.