For at vi skal få behandlet søknaden, er det viktig at vi får tilsendt all nødvendig informasjon sammen med søknaden.

Noen kommuner har egne krav for hva søknaden skal inneholde, utover det som er angitt her. Se kommunens nettside for mer informasjon.

Informasjon om søker

Du må oppgi om du søker på vegne av deg selv, en annen privatperson eller en virksomhet. Har du rettigheter i Altinn, kan du også søke ved å representere virksomheten.

Legger du inn e-postadresse og mobiltelefonnummer, vil disse opplysningene kun bli brukt til å kontakte deg i forbindelse med denne søknaden. Det blir ikke gjort endringer i Kontakt- og reservasjonsregisteret.

Informasjon om eiendommen du søker for

Du må oppgi adressen eller gårds- og bruksnummer til eiendommen du søker for.

Velg offentlig vei

Når du har valgt eiendom, må du markere hvilken offentlig vei du ønsker å bygge ved. Det gjelder også hvis eiendommen ligger ved en gang- og sykkelvei.

Hvis du søker om dispensasjon fra byggegrensen mot flere veier, velger du nærmeste offentlige vei. Opplys gjerne i begrunnelsen om du sender flere søknader.

Avstand til vei og gang- og sykkelvei

Du må alltid oppgi avstand fra det du skal bygge, til offentlig vei.

Ligger eiendommen ved en gang- og sykkelvei, må du også oppgi avstanden fra det du skal bygge, til midten av gang- og sykkelveien. Det gjelder selv om gang- og sykkelveien ligger utenom en offentlig bilvei.

Hva skal du bygge?

Du må oppgi hva du søker om å få bygge:

  • ny frittstående bygning
  • tilbygg eller påbygg (utvidelse av bygning oppover, bortover eller nedover)
  • annet (for eksempel mur, støyskjerm, parkeringsplass, eller lignende)

Situasjonsplan

Du må legge ved en situasjonsplan for eiendommen i målestokk 1:500 eller 1:1000 hvor planlagt tiltak er tegnet inn med målsatt avstand til midten av veien. Ligger eiendommen ved en gang- og sykkelvei, skal også avstanden til midten av gang- og sykkelveien målsettes og vises.

Avstanden skal måles fra nærmeste punkt på det du skal bygge, inkludert takrenner og takutstikk på bygninger.

Kommunene kan ha ulike krav til hva en situasjonsplan skal inneholde. Se kommunens nettside for mer informasjon.

Snittegning

Skal du bygge mur, støyskjerm, støyvoll, eller lignende, må du i tillegg til situasjonsplanen legge ved en snittegning som viser tiltakets plassering i terrenget med høydekoter og avstand til den offentlige veien.

Nabovarsel

Hvis byggegrensen er fastsatt i reguleringsplan eller kommuneplanens arealdel, vil det i de fleste tilfellene være krav om at du varsler naboene om søknaden. Du finner mer informasjon hos Direktoratet for byggkvalitet eller på kommunens nettside.

Legg ved nabovarslet med alle vedlegg og kvitteringer som viser at alle naboer er blitt varslet. Legg også ved alle merknader fra naboer med dine kommentarer til hver enkelt merknad.

Kommunen kan gi råd om nabovarsel.

Begrunnelse

Du må gi en beskrivelse av hva du skal bygge, og hvorfor du søker om dispensasjon fra byggegrensen. Beskrivelsen må forklare hvorfor du ikke kan bygge i henhold til gjeldende byggegrense.

Søker du om midlertidig dispensasjon må du oppgi og begrunne varigheten.

Annen informasjon

Har du annen informasjon du mener er av betydning for søknaden din, kan du legge den ved søknaden. Det kan for eksempel være en geoteknisk rapport, støyutredning, foto, andre tegninger eller annen dokumentasjon.