Når du har all nødvendig informasjon kan du sende inn søknaden.

Søk om dispensasjon Logg inn

Du må sende inn søknad om dispensasjon fra byggegrense dersom du skal bygge noe innenfor byggegrensen mot en offentlig vei eller gang- og sykkelvei.

Hvem behandler søknaden min?

Når søknaden er sendt inn, får du en bekreftelse på at søknaden er registrert, og om det er Statens vegvesen, fylkeskommunen eller kommunen som behandler søknaden.

Når får jeg svar på søknaden min?

Søknad om dispensasjon fra byggegrense etter vegloven skal normalt være behandlet innen én måned. Dersom søknaden ikke kan behandles innen én måned etter at den er mottatt, vil du få et foreløpig svar som angir når du kan forvente vedtak i saken.

Søknad om dispensasjon fra byggegrenser hvis byggegrensen er fastsatt i reguleringsplan eller kommuneplanens arealdel, behandles etter plan- og bygningsloven av kommunen. Kommunens saksbehandlingsfrist er 12 uker fra kommunen mottar en komplett søknad. Hvis kommunen må sende saken på høring til andre myndigheter, utvides fristen med 4 uker.

Vedtaket i saken vil du motta i din digitale meldingsboks. Har du reservert deg for digital kommunikasjon med det offentlige, får du vedtaket tilsendt per post.

Hva koster det?

Statens vegvesen tar ikke gebyr for å behandle søknader om dispensasjon fra byggegrenser etter vegloven.

De fleste kommuner krever gebyr for å behandle dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Det kreves gebyr både for innvilgelse og avslag på søknad om dispensasjon. Se kommunens nettside for mer informasjon.

Søknad om dispensasjon fra byggegrenser