Det er viktig å understreke betydningen av vegtrafikkloven § 3, også ved kjøring i rundkjøringer. Det kreves at man skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Dette ansvaret har alle trafikanter.

Fart inn mot rundkjøringen, plassering i kjørebanen og bruk av blinklys er viktig for at øvrige trafikanter skal kunne oppfatte hva du har tenkt å gjøre, og hvor du har tenkt deg. Plassering i kjørebanen og bruk av blinklys er spesielt viktig i rundkjøringer med flere kjørefelt.

Skiltet vikeplikt i rundkjøringer, jf. trafikkreglene § 7 og skiltforskriftene § 6
"Vikepliktsskiltet angir at fører har vikeplikt for kjørende trafikk i begge retninger på kryssende veg." I praksis betyr det at du har vikeplikt for kryssende trafikk fra venstre. I tillegg må du, når du kjører inn i rundkjøringen, påse at du ikke kjører inn i forankjørende bil som er blitt en naturlig del av trafikken i rundkjøringen.

Det er viktig å poengtere at trafikk i rundkjøringen ikke må hindres eller forstyrres og at den som har vikeplikten tydelig viser dette ved i god tid sette ned farten eller stanse. På grunn av skiltingen har alle vikeplikt inn mot en rundkjøring. Alle er derfor pålagt å redusere farten inn mot en rundkjøring.

Hvem som krysser vikelinjen først er normalt av betydning.

Merknader:
Begrepet vikeplikt innebærer at den fortrinnsberettigede så vidt mulig skal kunne fortsette kjøringen i sin normale trafikkrytme. Den som har vikeplikt må tilpasse seg denne rytme og ikke tvinge den andre til å foreta manøver han ellers ikke måtte ha foretatt.

Feltplassering

Generelt:Plassering gir nyttig informasjon om hvor en skal.

For feltplassering ved kjøring i rundkjøring gjelder i utgangspunktet reglene som i et vanlig vegkryss, dvs analogisk anvendelse av trafikkreglene § 6 og de føringer som ligger i trafikkreglene § 5 nr. 1.

På kjørebane med to eller flere kjørefelt skal kjørende i god tid kjøre inn i feltet lengst til høyre ved utkjøring til høyre for midten av rundkjøringen. Skal man rett fram, velger man det felt som er hensiktsmessig, fortrinnsvis høyre. Skal man lenger enn midten av rundkjøringen, bør kjørende i god tid kjøre inn i feltet lengst til venstre.

Selve utkjøringen av en rundkjøring skjer i realiteten, uansett hvor en foretar utkjøringen, ved at en foretar en høyresving ut av rundkjøringen.

Ved feltskifte har den som skal skifte kjørefelt, vikeplikt.

Det er ikke snakk om å anvende flettereglene i selve rundkjøringen. I rundkjøringer med flere felt er det kun feltskiftebestemmelsene som skal anvendes. Det at det eventuelt er én veg ut av rundkjøring med bare ett felt medfører derfor ingen fletting i rundkjøringen.

Merknader:
Det vil imidlertid ikke alltid være brudd på vegtrafikkovgivningens bestemmelser dersom man velger høyre felt og kjører lenger enn rett frem i rundkjøringen. Det vil ofte f.eks kunne være ulikhet mellom skilting rett frem og hvordan vegen i realiteten går ut i forhold til innkjøringen. Dessuten vil det f.eks måtte tillates at f.eks syklister bruker ytre kjørefelt i rundkjøringen.

Bruk av blinklys

Bruk av blinklys følger av trafikkreglene § 14 nr. 2: Ved svinging, eller annen vesentlig endring av kjøretøyets plassering i sideretning, skal det til veiledning for annen trafikant gis tegn."

I rundkjøring skal man derfor som utgangspunkt ha følgende i tankene:

Tegn skal gis i god tid, men ikke slik at det kan oppstå misforståelser.

Dersom du skal til høyre ved første avkjøring, gis tegn til høyre i god tid før du kjører inn i rundkjøringen. Når du skal ut av rundkjøringen ellers, blink til høyre når du er på høyde med siste utkjøring før du selv skal ut. Dersom du skal ut til venstre for der du kjører inn, kan det i enkelte tilfeller være til informasjon for andre trafikanter at du gir tegn til venstre før du kjører inn i rundkjøringen.

Ved feltskifte i rundkjøring med flere felt, skal det gis tegn før feltskifte.

Oppsummering - atferd i rundkjøringer:

Dette er brudd på trafikkreglene, og du kan risikere å bli bøtelagt dersom:

  1. For stor fart inn mot rundkjøringen og/eller unnlate å vike slik at kryssende trafikk i rundkjøringen blir tvunget til plutselig å endre retning eller hastighet for sitt kjøretøy.
  2. Unnlater å gi tegn når man skifter felt i rundkjøringen eller forlater rundkjøringen, dersom tegngivningen hadde vært til veiledning for annen trafikant.