Du må klippe hekker og busker ved eiendommen din, slik at bilistene ikke overser syklister og gående.

Om du eier eller disponerer en eiendom med avkjørsel til vei eller gang- og sykkelvei, har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot veikryss. 

Du må sørge for at gjerder og beplantning er så lav at alle kan gå, sykle og kjøre trygt forbi eiendommen din. 

Når avkjørselen din krysser gang- og sykkelvei

Hvis avkjørselen din krysser gang- og sykkelvei, må høyden på hekk og gjerde ikke overstige 0,5 meter over gateplan i frisiktsonen.

Klipp enten hekken din slik at den er lavere enn 0,5 meter (alternativ 1), eller flytt gjerdet eller hekken utenfor frisiktsonen. Frisiktsonen er merket med rosa i illustrasjonen (alternativ 2).

Det må være 3 meter fri sikt inn i avkjørselen. Det betyr at når du står 3 meter inn i avkjørselen din, skal du kunne se midten på gang- og sykkelveien 30 meter til hver side. Merk at frisiktsonen bør være over 30 meter hvis gang- og sykkelveien heller og syklistene holder høy fart.

Illustrasjon som viser hvordan man skal klippe hekke og busker
Hvis avkjørselen din krysser gang- og sykkelvei, må høyden på hekk og gjerde ikke overstige 0,5 meter over gateplan i frisiktsonen. Foto: Statens vegvesen

Når avkjørselen din munner ut i veien

Hvis avkjørselen din munner ut i veien, må hekk og gjerde ikke være høyere enn 0,5 meter over gateplan. Du kan også flytte hekk og gjerde utenfor frisiktsonen. Frisiktsonen er merket med rødstiplet strek.

Det må være 4 meter fri sikt inn i avkjørselen. Det betyr at du skal kunne se veien når du står 4 meter inn i avkjørselen din.

Hvor langt du skal kunne se til hver side, avhenger av fartsgrensen. Er fartsgrensen 30 km/t skal du kunne se veien 20 meter i begge retninger. Avstanden øker med fartsgrensen:

  • Ved 40 km/t skal du kunne se veien 30 meter i begge retninger.
  • Ved 50 km/t skal du kunne se veien 45 meter i begge retninger.
  • Ved 60 km/t skal du kunne se veien 70 meter i begge retninger.
  • Ved 70 km/t skal du kunne se veien 90 meter i begge retninger.
Illustrasjonen viser hvor langt du skal se når fartsgrensen øker
Hvis avkjørselen din munner ut i veien, må høyden på hekk og gjerde ikke overstige 0,5 meter over gateplan. Foto: Statens vegvesen

Når du har trær ut mot veien

Hvis du har trær ut mot vei, fortau eller gang- og sykkelvei, må ikke greinene henge lavere enn 5 meter over veibanen.

Over fortau og gang- og sykkelvei må ikke greiner henge lavere enn 3 meter. Eieren av trærne er også ansvarlig for å fjerne greiner som faller ned. 

Illustrasjon som viser greiner fra trær som henger over vei, fortau, gang- og sykkelvei
Hvis du har trær ut mot vei, fortau eller gang- og sykkelvei, må ikke greinene henge lavere enn 5 meter over veibanen. Over fortau og gang- og sykkelvei må ikke greiner henge lavere enn 3 meter. Foto: Statens vegvesen