Vi jobber for å forebygge og redusere støy fra trafikken. Vi gjør tiltak der støynivået overstiger de lovlige grensene. Du kan også gjøre tiltak selv.

Bor du langs en vei med mye trafikkstøy kan dette oppleves forstyrrende i hverdagen. Det er mange faktorer som påvirker støynivået innendørs, som betyr at to boliger som har omtrent likt støynivå utendørs kan ha forskjellig støynivå inne.

Har du krav på tiltak?

For privatpersoner som bor i et område med mye trafikkstøy er det to ulike regelverk som gjelder, et for eksisterende veier og et for nye veianlegg. Boligens byggeår har også betydning for om du har rett til krav på tiltak. 

Støy fra eksisterende vei

Forurensningsforskriften gjelder for deg som bor ved en eksisterende vei med mye støy. Målet med forskriften er å redusere støyplager for de som har et gjennomsnittlig innendørs  støynivå på over 42 dB. Disse har krav på tiltak. Grenseverdien på 42 dB gjelder i rom som er godkjent for varig opphold; det vil si stue og soverom.

Forskriftens krav gjelder kun innendørs, og det vil derfor ikke være aktuelt å foreta tiltak for støyskjerming av utearealer.

Ikke alle boliger har krav på tiltak 

Boliger nyere enn 1997 skal være bygd i tråd med kravene til teknisk forskrift, og ha et lavere støynivå enn 42 dB. Det betyr at Statens vegvesen ikke tilbyr tiltak for å redusere innendørs støynivå for disse boligene, selv med mye trafikkvekst over mange år. 

Grenseverdien er et høyt gjennomsnittlig støynivå, og mange vil føle seg plaget ved et lavere støynivå. Siden dette gjelder gjennomsnittlig nivå, vil man kunne utføre enkeltmålinger langt høyere enn 42 dB, uten å ha krav på tiltak.

Støy fra nye veianlegg

Ved planlegging av nye veiprosjekt og ved større utbedringsprosjekter, skal Statens vegvesen vurdere støytiltak for berørte boliger i henhold til regelverket fastsatt i retningslinjen og tilhørende veileder. 

Her gir støyretningslinjen en anbefalt grenseverdi på 55 dB for stille del av uteoppholdsarealet. Støyvurderingene knyttes til godkjent reguleringsplan for prosjektet.

Retningslinjen (T-1442) er en anbefaling som ikke er juridisk bindende, med mindre det blir satt inn bindende krav til støy og tiltak mot støy i reguleringsplanen. Det er kommunen som er ansvarlig for at krav blir stilt, og det er utbygger som skal gjennomføre og bekoste eventuelle tiltak. 

Bygge- og anleggsstøy har egne anbefalte grenseverdier. Disse grenseverdiene er definert i støyretningslinjen T-1442/2021, kapittel 6. 

Støynivået fastsettes etter beregninger

For både eksisterende og nye veier, fastsettes støynivået etter teoretiske beregninger. Disse er basert på blant annet trafikkmengde, fartsgrense, stigningsforhold, avstand fra bolig til vei, terrengforhold osv. 

Beregningsmetodene er i tråd med regelverkets krav og er basert på et omfattende empirisk grunnlag og et anerkjent teoretisk grunnlag. Grenseverdiene er satt som et gjennomsnitt for ett år. Beregningsmetoden vil ivareta dette bedre enn en korttidsmåling, som kun vil gi et øyeblikksbilde. 

I noen få unntakssituasjoner kan det være behov å måle utendørs støy for kontroll av beregninger, f.eks. når topografiske forhold er spesielt komplekse eller har større usikkerheter. Her vil ofte målt støynivå være lavere enn beregnet støynivå. Dette fordi beregningsmetodene er laget med marginer som skal sikre at støyen ikke undervurderes.

Det viktig å være klar over at målinger kan ha mange usikkerheter, da målingene er avhenging av flere andre faktorer som tid på dagen, vær og vindforhold. Det er også ressurskrevende være beheftet med betydelig usikkerhet som følge av vindretning og lydens utbredelsesforhold. Dette gjelder spesielt ved store avstander fra veien. 

Erfaringen har vist at mange av boligene som blir befart og detaljutredet, har lavere støynivå enn grenseverdiene. Å bli kontaktet og få bekostet en detaljvurdering, betyr derfor ikke at du har krav på tiltak.

Vedlikehold av støytiltak

Statens vegvesen vedlikeholder egne skjermer på egen grunn. Hvis du eier, eller har en skjerm på din grunn, må du vedlikeholde den selv. Dersom du tidligere har fått støtte til andre tiltak på din eiendom, eksempelvis fasadeisolering, er det ditt ansvar å vedlikeholde det.

Dette kan du gjøre selv for å redusere støy 

Aktuelle tiltak kan være nye vinduer, ventiler og dører som er lyddempende. Eller etterisolering av yttervegg og tak. Antall vinduer og dører, type fasade og takkonstruksjon påvirker hvor høyt innendørs støynivå man har.

Selv om støynivået ligger under tiltaksgrensen i forurensningsforskriften, kan du fortsatt bli plaget av støy. I slike tilfeller har du mulighet til å søke råd og assistanse fra fagfolk for å gjennomføre støyreduserende tiltak på egen hånd. Her er noen områder hvor forbedringer kan gjøres:

  • Erstatte eksisterende veggventiler med lyddempende ventiler. Ved større ombygging av boligen kan du vurdere mekanisk balansert ventilasjon, slik at vinduer kan være lukket og fortsatt ha et tilfredsstillende luftforhold. 
  • Støyisolering ved utskifting eller forbedring av vinduer, balkongdører, vegger og tak
  • Skjerming av uteplass i hagen, på balkongen eller terrassen
  • Endret planløsning i boligen, med soverom mot den minst støyutsatte fasaden

Videre lesning

Ønsker du å vite mer om våre tiltak mot støy langs veien for eksisterende boliger, eller skal du bygge bolig ved en støybelastet vei?