Når du kjører elsparkesykkel, skal du følge trafikkreglene for syklister. Det er anbefalt at du bruker hjelm.

Du kan i utgangspunktet kjøre i veien og i sykkelfelt så lenge du kjører med kjøreretningen og følger skiltingen.

Du kan også kjøre på gang- og sykkelvei og fortau så lenge det ikke er mange fotgjengere og andre trafikanter der. Når du kjører her, må du vise hensyn til de gående ved å tilpasse farten og holde avstand.

Når du kjører en elektrisk sparkesykkel, er du mindre synlig enn biler og derfor mer utsatt for ulykker. Ta ingen sjanser!

Du kan få bot om du bryter trafikkreglene

Du kan bli bøtelagt (med et forenklet forelegg) når du bryter trafikkreglene. Hvis lovbruddet er alvorlig, kan du bli anmeldt.

Bøtelegging og anmeldelser skjer oftest i forbindelse med særlig farlig atferd.

Trafikkregler når du kjører elektrisk sparkesykkel

Du blir regnet som syklist når du kjører en elektrisk sparkesykkel. Det betyr at du skal følge trafikkreglene for syklister.

Noen viktige regler du må huske:

  • Du har vikeplikt for biler og syklister fra høyre. Det betyr at du ikke skal være til hinder for de som kommer fra høyre. Du som skal vike, skal vise dette ved å senke farten eller stanse. Denne regelen gjelder ikke når noe annet er skiltet, som for eksempel på forkjørsvei.
  • Du har vikeplikt for biler og andre kjøretøy i veibanen når du kjører små elektriske kjøretøy i fotgjengerfeltet. Det betyr at du må stoppe og vente til det er klar bane eller til bilene stopper, før du kan krysse gangfeltet.
  • Bilene skal stoppe for deg hvis du går av den elektriske sparkesykkelen og triller den over fotgjengerfeltet.
  • Du må stoppe for rødt trafikklys når du kjører i veien.

Andre regler for bruk av elsparkesykkel

Fortau er først og fremst for fotgjengere

Du har lov til å sykle på fortau, gangvei og gangfelt så lenge du viser hensyn til fotgjengere. Det betyr at du skal tilpasse farten til de som går. 

Når du skal kjøre forbi fotgjengere på fortau, gangvei og gangfelt, er øvre fartsgrense 6 km/t ved passering.

Er det for mange mennesker til at dette er mulig, har du ikke lov til å sykle eller kjøre på fortauet. Da skal du gå av og trille elsykkelen på fortauet eller kjøre ut i veibanen.

Anbefaler bruk av hjelm

Det er ikke påbudt med hjelm, men vi anbefaler at du bruker hjelm når du kjører en elektrisk sparkesykkel. Det kan utgjøre en stor forskjell i skadeomfanget hvis en ulykke først skulle skje.

Utleiefirmaene kan ha aldersgrense

Det er ingen aldersgrense for bruk, men flere utleiefirmaer har innført enten 16- eller 18-årsgrense for leie av sparkesykler.

Du kan få gebyr om det er flere enn én person på elsparkesykkelen

Det skal bare være én person på elsparkesykkelen eller andre små elektriske kjøretøy. Det er ikke tillatt med passasjer.

Både politi og Statens vegvesen kan ilegge overtredelsesgebyr. Gebyret er på 3 000 kroner.

Ikke kjør i ruspåvirket tilstand

Du skal ikke kjøre i ruspåvirket tilstand. Er du så beruset at du ikke har kontroll på sparkesykkelen, må du trille den. Dette gjelder uavhengig av om du er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel.

Vis hensyn når du parkerer

Du kan parkere på gang- og sykkelvei, fortau eller gågate så lenge elsparkesykkelen ikke er til hinder eller ulempe for andre. Det betyr at elsparkesykkelen ikke skal være i veien for de som sykler og går.

Du må også parkere slik at det ikke er til hinder for mennesker med ulike behov, som for eksempel rullestolbrukere og de med nedsatt syn.

Når du parkerer, skal du sørge for å sette fra deg sparkesykkelen på en slik måte at den ikke velter og skaper problemer for andre trafikanter.

Du kan få gebyr om du parkerer feil

Hvis du parkerer slik at elsparkesykkelen er til hinder eller ulempe for andre, eller på områder hvor det er vist med skilt at det ikke er lov å parkere, kan du få et gebyr på 900 kroner.

Sperret for hastighet over 20 km/t

Det er ikke fartsgrenser for bruk av små elektriske kjøretøy, men krav om hastighetssperre. Det er produsenten som skal ha satt på en hastighetsperre som gjør at det ikke skal være mulig å oppnå høyere hastighet enn 20 km/t med motorkraft.

Kravet er ikke oppfylt hvis brukeren kan endre maks hastighet via en bryter, ulike moduser eller ved en app.

Definert som sykkel i loven

Elsparkesykkel og andre små elektriske kjøretøy som hoverboard og segway er i loven definert som sykkel. Dette stiller en del tekniske krav til størrelse, vekt, hastighetssperre og utstyr som for eksempel bremser, lys, og refleks.

Hvordan kjøretøyet blir definert i trafikkreglene, har betydning for hvor du kan bruke det, og hvilke konsekvenser det får om du bryter disse reglene.

Det er ikke lov å være to på en elsparkesykkel. Video: Statens vegvesen.
Sist oppdatert:

Sikker på små elektriske kjøretøy