Elsparkesykkel og andre små elektriske kjøretøy som hoverboard og segway er i loven definert som sykkel.

Dette stiller en del tekniske krav til størrelse, vekt, motsorsperre og utstyr som for eksempel bremser, lys, og refleks.

Hvordan kjøretøyet blir definert i trafikkreglene har betydning for hvor du kan bruke det, og hvilke konsekvenser det får om du bryter disse reglene.

Du kan kjøre på fortau og på gang- og sykkelvei

Du kan kjøre på fortau og på gang- og sykkelvei så lenge du ikke er til hinder eller fare for de som går.

Vis hensyn til de som går når du kjører

Du skal vise hensyn til fotgjengere når du kjører en elektrisk sparkesykkel, eller andre små elektriske kjøretøy. Det betyr at du skal tilpasse farten til de som går på fortauet.

Når du skal kjøre forbi fotgjengere på fortauet må du senke farten og holde god avstand. 

Er det for mange mennesker der til at dette er mulig, har du ikke lov til å sykle eller kjøre på fortauet. Da skal du gå av og trille elsykkelen på fortauet eller kjøre ut i veibanen.

Sperret for hastighet over 20 km/t

Det er ikke fartsgrenser for bruk av små elektriske kjøretøy, men krav om hastighetssperre.

Det er produsenten som skal ha satt på en hastighetsperre som gjør at det ikke skal være mulig å oppnå høyere hastighet enn 20 km/t med motorkraft.

Kravet er ikke oppfylt hvis brukeren kan endre maks hastighet via en bryter, ulike moduser eller ved en app.

Anbefaler bruk av hjelm

Det er ikke påbudt med hjelm, men vi anbefaler at du bruker hjelm når du kjører en elektrisk sparkesykkel. Det kan utgjøre en stor forskjell i skadeomfanget dersom en ulykke først skulle skje.

Utleiefirmaene kan ha aldersgrense

Det er ingen aldersgrense for bruk, men flere av utleiefirmaene har innført enten 16 eller 18-årsgrense for leie av sparkesyklene.

Kun én person på elsparkesykkelen

Det skal bare være én person på elsparkesykkelen eller andre små elektriske kjøretøy. Det er ikke tillatt med passasjer.

Ikke kjør i ruspåvirket tilstand

Du skal ikke kjøre i ruspåvirket tilstand. Er du så beruset at du ikke har kontroll på sparkesykkelen, må du trille den.

Dette gjelder uavhengig av om tilstanden er på grunn av at du er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel. 

Vis hensyn når du parkerer

Du kan parkere på gang- og sykkelvei, fortau eller gågate så lenge elsparkesykkelen ikke er til hinder eller ulempe for andre. Det betyr at elsparkesykkelen ikke skal være i veien for de som sykler og går.

Du må også parkere slik at det ikke er til hinder for mennesker med ulike behov, som for eksempel rullestolbrukere og de med nedsatt syn.

Når du parkerer skal du også sørge for å sette den fra deg på en slik måte at den heller ikke velter og skaper problemer for andre trafikanter.

Trafikkregler når du kjører elektrisk sparkesykkel

Du blir regnet som syklist når du kjører en elektrisk sparkesykkel. Det betyr at du skal følge trafikkreglene for syklister

Noen viktige regler du må huske:

 • Du har vikeplikt for biler og syklister fra høyre. Det betyr at du ikke skal være til hinder for de som kommer fra høyre. Du som skal vike skal vise dette ved å senke farten eller stanse. Denne regelen gjelder ikke når noe annet er skiltet, som for eksempel på forkjørsvei.
 • Du har vikeplikt for biler og andre kjøretøy i veibanen når du kjører små elektriske kjøretøy i fotgjengerfeltet. Det betyr at du må stoppe og vente til det er klar bane eller til bilene stopper før du kan krysse gangfeltet.
 • Bilene skal stoppe for deg dersom du går av den elektriske sparkesykkelen og triller sparkesykkelen over fotgjengerfeltet.
 • Stopp for rødt trafikklys når du kjører i veien.

Les flere vikepliktsregler.

Du kan få bot om du bryter reglene

Du kan bli bøtelagt på stedet (forenklet forelegg) når du bryter trafikkreglene.

Dersom lovbruddet er alvorlig, vil man kunne bli anmeldt. Bøtelegging og anmeldelser skjer oftest i forbindelse med særlig farlig atferd.

Statens vegvesen har foreslått nye regler til våren 2021

Statens vegvesen foreslo i samråd med Samferdselsdepartementet 9. desember 2020 endringer i en rekke forskrifter etter vegtrafikkloven knyttet til reglene for små elektriske kjøretøy.

Høringsfristen var 10. februar 2021. De vedtatte endringene skal tre i kraft våren 2021.

Forslagene skulle håndtere utfordringene knyttet til fremkommelighet og ulykker som vi har sett mye av med slike kjøretøy i den senere tid. Målet med forslagene er å oppnå et bymiljø der mikromobilitet ivaretas, samtidig som det tas særlig hensyn til andre trafikanters rett til fremkommelighet og trygghet.

Forslagene omfattet følgende områder:

 • Parkering og håndheving
 • Ruspåvirket kjøring
 • Bruk av fortau
 • Aldersgrense
 • Hjelmpåbud
 • Lokalt skiltede soner med bruksbegrensninger
 • Effektiv håndheving av forbudet om flere på et kjøretøy
 • Innretninger med ulovlig høy fart
 • Trafikkreglene og kommunal eierrådighet