Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Konsekvensutredning og kommunedelplan

Det er utarbeidet en konsekvensutredning og kommunedelplan for å få bygget ny E134 på strekningen Damåsen–Saggrenda. Et enstemmig kommunestyre i Kongsberg samlet seg bak A4B2. Den 17. juni 2005 ble alternativ A4B2 vedtatt, hovedsakelig på grunn av miljøhensyn.

Konsekvensutredning

Formålet med en konsekvensutredning er å klargjøre virkninger av tiltaket som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn.

Konsekvensutredninger skal sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning under planleggingen av tiltaket og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres.

Kommunedelplan

Fem ulike traséalternativer for ny veg er utredet.

  • A3-alternativene går på østsiden av Lågen med kryssing av Lågen i Vegungsdalen og tilknytning over Lågen til Næringsparken og Vestsida i Sellikdalen.
  • A4-alternativene krysser Lågen i Sellikdalen og går i tunnel under Gruveåsen.
  • A4B2 er en kombinasjon av A3 og A4, med tunnel fra Sellikdalen og sørover mot Kongsgårdsmoen.

Felles for alle alternativer er veg fra Damåsen til Aas Kafeteria, tunnel under Gamlegrendåsen og samlokalisering med Gomsrudveien fra Tislegård til rundkjøringen ved Gomsrud terrasse.

E134 Damåsen-Saggrenda