Statens vegvesen skal i samarbeid med Lier og Asker kommune lage en detaljreguleringsplan for E134 Dagslett–E18, og ber om innspill til arbeidet.

Planområdet strekker seg fra Hekleberg/Dagslett i Asker til E18 og Viker i Lier kommune. Planområdet tar utgangspunkt i båndleggingssonen fra vedtatte kommunedelplan for E134 Dagslett - E18, med nødvendige tilpasninger.  

Behov for ny vei

Det er behov for ny vei da dagens E134 er i dårlig stand og oppfyller ikke gjeldende krav til vegbredde, avkjørsler, kryssløsninger og fartsgrense. I tillegg skaper lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk store miljø- og trafikksikkerhetsproblemer for de som bor i området. Reguleringsplanen skal definere arealbruk for ny firefelts E134 på strekningen. 

Ikke krav til ny konsekvensutredning

Reguleringsplaner for tiltak som er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen, er unntatt krav om konsekvensutredning jfr. Forskrift om konsekvensutredning § 6 første ledd bokstav b og § 8 første ledd bokstav a. Det er gjennomført konsekvensutredning i forbindelse med kommunedelplanen for E134 Dagslett - E18. 

Statens vegvesen vurderer i samråd med kommunen at det ikke er krav til ny konsekvensutredning i forbindelse med reguleringsplanen for E134 Dagslett–E18/Viker. 

Det kan bli aktuelt å oppheve gamle planer i området i forbindelse med planarbeidet. 

Underveis i planarbeidet vil det bli utført blant annet oppmålingsarbeider, grunnundersøkelser, undersøkelser av forhold ved naturmangfold og kulturminneundersøkelser. 

Ber om innspill

Fristen for å sende inn innspill er nå gått ut, og muligheten for å skrive meldinger i medvirkningsportalen er slått av, men du kan fortsatt se meldingene som er lagt inn her: medvirkningsportal på nett

Vi ber om at dere sender synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til oss innen 13.05.24. Vi ber spesielt om at de som har energibrønner eller drikkevannsbrønner gir beskjed om dette. 

Vi ber om at grunneiere informerer sine leietakere om dette varselet. 
Innspill til varsel om oppstart vil ikke bli besvart direkte, men inngår i den videre planleggingen.

Har du spørsmål, kan du kontakte:  

  • Prosjektleder, Nils Brandt på telefon 993 86 033 eller e-post
  • Planleggingsleder, Marianne Harstad Haga på telefon 930 06 479 eller e-post

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet og behandlet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-10. 
Oppstart av planleggingen er kunngjort også i Drammens tidende, Lierposten, Budstikka og Røyken og Hurums avis. 

For mer informasjon om planleggingen og planprosessen, kan du lese mer ved å klikke her. 

Aktuelt for fylke(r): Akershus, Buskerud