Statens vegvesen starter nå planlegging av reguleringsplan for strekningen E134 Dagslett–E18.

Reguleringsplan følger opp vedtaket av Vikeralternativet fra kommunedelplanen for E134 Dagslett–E18.

Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan omhandler veiens utforming i detalj: 

  • Hvilket areal Statens vegvesen trenger til den framtidige veien og hvordan arealene inntil veien er tenkt brukt.
  • Utforming av vei med kryss, støytiltak, adkomster til enkelteiendommer, miljøtiltak, vilttiltak, eventuelle gang- og sykkelveier eller andre tiltak på eller langs lokalveier, områder for deponi og rigg samt prinsipper for vannavrenning.

Når vi utarbeider en reguleringsplan, gjør vi det i henhold til plan og bygningsloven. Det er plan og bygningsloven som forteller oss om hva vi har plikt til, for eksempel med tanke på andres mulighet til å komme med innspill til planen, og hvordan den formelle prosessen mot kommunen skal gjennomføres. 
Mer informasjon om planprosessen reguleringsplan finner du her.  

E134 Dagslett-E18 

Strekningen vi skal planlegge er mellom Hekleberg/Dagslett i Asker, Akershus, og Viker i Lier, Buskerud. Alternativet går på bru over Daueruddalen, og videre i en lang tunnel mellom Dauerruddalen og Viker. Dette er alternativet kalt Viker i kommunedelplanen, og er det alternativet som politikerne vedtok på kommunedelplannivå. 

Planavgrensningen tar utgangspunkt i båndleggingssonen fra kommunedelplanen, med nødvendige tilpasninger. Prosjektet har levert et planinitiativ til Asker og Lier kommune, og kommunene har gjennomført et oppstartsmøte. Asker kommune sine nettsider finner du her: Asker kommune, Lier kommune sine nettsider finner du her: Lier kommune 

Underveis i reguleringsplanen vil vi optimalisere veglinjen og se på utforming av bruer og tunnelportaler. Vi vil planlegge hvordan overvannssystem og elektro skal fungere og hvor mye plass det tar, og hvordan vi skal ivareta hensyn til vann, jord og miljø, sammen med mye annet. Det vil si at vi skal jobbe videre med linjen fra kommunedelplanen og dette kan føre til at linjen endrer seg noe i forhold til det vi viste frem i kommunedelplanen. Vi må holde oss innenfor den varslede planavgrensningen når vi planlegger, se illustrasjon nedenfor. 

Illustrasjon som viser de varslede planavgrensninger for E134 Dagslett–E18
Illustrasjon over varslede planavgrensninger for E134 Dagslett–E18. Illustrasjon: Statens vegvesen

Dersom det kommer frem ting i planleggingen som gjør at vi har behov for å planlegge i et større område, må vi varsle om utvidelse av planavgrensningen. 

Reguleringsplaner for tiltak som er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen, er unntatt krav om konsekvensutredning jfr. Forskrift om konsekvensutredning § 6 første ledd bokstav b og § 8 første ledd bokstav a. Det er gjennomført konsekvensutredning i forbindelse med kommunedelplanen for E134 Dagslett – E18. 

Vi vurderer i samråd med kommunen at det ikke er krav til ny konsekvensutredning i forbindelse med reguleringsplanen for E134 Dagslett – E18/Viker 

Det kan bli aktuelt å oppheve gamle planer i området i forbindelse med planarbeidet.

Vi ønsker innspill til planleggingen 

Fristen for å sende inn innspill er nå gått ut, og muligheten for å skrive meldinger i medvirkningsportalen er slått av, men du kan fortsatt se meldingene som er lagt inn her: medvirkningsportal på nett

I forbindelse med at vi nå starter planleggingen, varsler vi om oppstart til alle offentlige parter, private grunneiere og andre med interesse for planleggingen. Vi varsler i henhold til plan og bygningsloven § 12-8. 

Innspill til varsel om oppstart vil ikke bli besvart direkte, men inngår i den videre planleggingen.

Underveis i planarbeidet vil det bli utført blant annet oppmålingsarbeider, grunnundersøkelser, undersøkelser av forhold ved naturmangfold og kulturminneundersøkelser.  Prosjektet forholder seg i den forbindelse til Oreigningslova §4, og Matrikkellova § 41.

Prosessen videre

Når vi har laget utkast til reguleringsplan, vil planen legges ut på høring og offentlig ettersyn. Høringen annonseres i flere kanaler og gir alle interesserte mulighet til å komme med innspill skriftlig, og delta på åpne møter eller kontordager. Etter høring og offentlig ettersyn gjøres planen ferdig.

Vi regner med å bruke omtrent ett og et halvt år på å utarbeide forslag til reguleringsplan.

Kontakt 

Dersom dere har spørsmål om planarbeidet, ta gjerne kontakt med:

  • Prosjektleder, Nils Brandt på telefon 993 86 033 eller e-post
  • Planleggingsleder, Marianne Harstad Haga på telefon 930 06 479 eller e-post
Aktuelt for fylke(r): Akershus, Buskerud