Parsellen E16 Bjørum-Skaret inngår som en del av utbyggingen til en sammenhengende firefelts motorveg mellom Sandvika og Hønefoss.

Prosjektet strekker seg fra Bjørum i Bærum kommune til Skaret i Hole kommune. Den totale strekningen er 8,4 kilometer, og skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 100-110 km/t. Arbeidene utføres som en totalentreprise.

Du kan abonnere på sprengningsvarsel på strekningen Bjørum-Skaret

Utbyggingen fjerner en stor flaskehals og utbedrer en ulykkesbelastet del av den høyt trafikkerte strekningen mellom Sandvika og Hønefoss.

Strekningen er prioritert i NTP for perioden 2018 - 2029, og finansieres av 53 % statlige midler og resten bompenger.

Stortinget vedtok i 2017 bompengeproposisjonen for E16 Bjørum-Skaret.

Filmen viser hvordan delstrekningen E16 Bjørum-Skaret blir når den er ferdig. Video: Statens vegvesen/Vianova.
Strekningskart for E16 Bjørum-Skaret
Strekningskart for E16 Bjørum-Skaret.

Hva skal bygges?

 

Element

Mengde

Motorveg/Motorvegtunnel, E16 fra Bjørum til Skaret (total lengde) 8 400 m
• E16 4-felt veg i dagen. 20 m bredde. 4 200 m
• E16 Bukkestenshøgdatunnelen. 2 løp. 800 m
• E16 Sollihøgdatunnelen. 2 løp. 3 400 m
Andre veger  
• Nedgradering av eksisterende E16. 2-felt.  
Konstruksjoner:  
Foruten tunnelportaler, tekniske bygg, undergang for lokaltrafikk, støttemurer i betong eller tørrsteinsmurer samt kulverter, består anlegget blant annet av følgende større konstruksjoner
• E16 på bru over Isielva. To konstruksjoner. Ca. 204 m/221 m
• E16 på bru ved Brenna. To konstruksjoner. Ca. 120 m
• E16 på bru over Bekkedalen ved Skoglund. En konstruksjon. Ca. 120 m
• Adkomstveg over Rustanbekken ved Avtjerna. En konstruksjon, to kjørefelt. Ca. 73 m
• Overgangsbruer ved Avtjerna.  
• Overgangsbruer ved Skaret.  
• Rensetanker under Skoglund bru  
Hovedmasser (mengder i fast volum)  
• Uttak av berg fra skjæringer i dagen Ca. 1 400 000 m3
• Uttak av berg fra tunneler Ca. 600 000 m3
• Uttak av jordmasser fra skjæringer i dagen Ca. 200 000 m3
• Utførelse av større fyllingsarbeider med sprengstein på Skaret  

Reguleringsplanen på Bærum og Hole kommunes sider

Bærum kommune

Hole kommune

E16 Sandvika–Skaret