En mindre endring er nødvendig på grunn av oppgradering av håndteringen av overvann fra veianlegget på strekningen mellom Isi og Bjørum sag.

Behovet for en endring av reguleringsplanen skyldes endringer i rammebetingelser og kunnskapsgrunnlag som igjen har ført til et behov for en oppgradering av håndteringen av overvann fra veianlegget på strekningen mellom Isi og Bjørum sag.

Kartutsnitt
Planområdet er vist med rød stiplet linje. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Dagens regulerte løsning tar ikke høyde for en arealkrevende rense- og fordrøyningsløsning og følgelig må gjeldende plan endres for å kunne etablere tiltaket.  Arbeidet er planlagt utført som en del av den pågående entreprisen E16 Bjørum – Skaret.

Plandokumenter

Har du merknader? 

Vi ber om at eventuelle merknader til planarbeidet sendes skriftlig (e-post eller pr. brev) innen 10.01.2024 til Statens vegvesen. 

E-post: firmapost@vegvesen.no

Postadresse: Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer
Merknadene bes merket «Endring av reguleringsplan for E16 Wøyen - Bjørum planID no2002013».

Henvendelser kan rettes til: 
Statens vegvesen
Pål Holmefjord Lorentzen
E-post: pal.holmefjord.lorentzen@vegvesen.no
Tlf: 986 50 494

Aktuelt for fylke(r): Oslo, Viken