Revidert høringsforslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset sendt til Bergen kommune.

Statens vegvesen viser til opprinnelig høringsforslag oversendt Bergen kommune 24.06.2020 og behandlet 1. gang i Byrådet i Bergen 19.november 2020, sak 1313/20. Vi viser også til nyhetssak publisert 29.01.2021 om utsettelse av utlegging av plansaken til offentlig høring.

PlanID 4601-61200000, BKSAK 201820326, revisjon datert 26.04.2021, er oversendt til videre behandling i Bergen kommune.

Nye krav til kvalitetssikring i Statens vegvesen sentralt

– Vi sendte dessverre saken for tidlig til behandling i Bergen kommune i juni 2020. Det viste seg at det var nye krav til at også Statens vegvesen sentralt skulle foreta en kvalitetssikring av prosjektet, både av økonomi og plandokument, før saken kunne oversendes planmyndighet og legges ut til offentlig ettersyn. Vi beklager dette, sier prosjektleder Lilli Mjelde.

Endring av anbefalt alternativ

Den økonomiske gjennomgangen har resultert i at Statens vegvesen endrer sin anbefaling av alternativ trasé fra S3-N1 til S1a-N1.

Begrunnelse for endring

I. For strekningen Vågsbotn-Klauvaneset er anbefalingen ikke endret.
Alternativ N1 med lang tunnel mellom Vågsbotn og Tellevikområdet og hovedkryss i Vågsbotn er fortsatt anbefalt alternativ. Dette alternativet har best netto nytte* på strekningen og gir minst negative konsekvenser for ikke-prissatte tema (landskap, jordbruksområder, naturresurser, friluftsliv m.v) i Åsane.

II. For strekningen Arna og Vågsbotn er anbefalingen endret.
Opprinnelig anbefaling fra planprosjektet var alternativ S3 med en forholdsvis lang tunnel med færre negative konsekvenser for de ikke-prissatte tema enn de andre alternativene via Blindheimsdalen. Det gjelder blant annet inngrep i jordbruksområder og barriere mot friluftsområder på byfjellene. Men alternativ S3 er anslått til cirka 694 millioner kroner dårligere netto nytte enn alternativ S1a som er beregnet å ha best netto nytte*.

Økonomisk kvalitetssikring av prosjektet sentralt i Statens vegvesen konkluderte med at forskjellen i netto nytte på 694 millioner kroner er for betydelig til at det forsvares å anbefale noe annet enn alternativet med best netto nytte; altså alternativ S1a. Forskjellen i de ikke-prissatte konsekvensene ble ikke vurdert som store nok til å forsvare merkostnaden.

Anbefalt kombinasjonsalternativ for hele strekningen Arna-Vågsbotn-Klauvaneset blir: Alternativ S1a-N1 (3MB).pdf).

Oppdaterte plandokument

Planrapporten, alle plankart, planbestemmelser og retningslinjer er også kvalitetssikret internt i Statens vegvesen og revidert med dato 26.04.2021.

 • Planrapporten er revidert med hensyn til endring av anbefalt traséalternativ.
 • Det er ingen endringer i traséene til de utredete kombinasjonsalternativene og Konsekvensutredningen (KU) er ikke endret.
 • Plankartene og planbestemmelsene er revidert hovedsakelig fordi Vegvesenet har tatt inn byggegrense på 50 meter som er gjeldende byggegrense for riksveger av denne typen.
 • Ordlyden i planbestemmelsene er også endret noe slik at de samsvarer bedre med lovhjemler i Plan- og bygningsloven.

Området som er utredet

Området som er utredet, består av planområdet og influensområdet.

Grense for planområdet

Planområde betyr: «Areal som blir berørt av traséalternativene som er utredet».

 • Planområdet strekker seg fra Arnadalen i tilknytningspunkt med ny E16 i sør, til Nordhordlandsbrua med tilknytningspunkt i dagens kryssområde på Klauvaneset i nord.
 • Planområdet omfatter store deler av Arna bydel, vest for Arnadalen, Arnavågen og nordre/østre del av Åsane bydel.
 • Dette området omfatter areal som blir berørt av de traséalternativene som er konsekvensutredet.
 • Lengde på dagens E16/E39 er totalt ca. 21 km.

Grense for influensområdet

Influensområdet er det samlede området der en forventer at en ny trase kan ha en påvirkning. Influensområdet vil variere for hvert tema og er definert under de enkelte fagtema.

Plandokumenter

Plandokumentene til høringsforslaget finner du her eller i menyen til venstre under «Kommunedelplan med konsekvensutgreiing»

Høringsforslaget til kommunedelplan med konsekvensutredning tar for seg 17 ulike traséalternativ på strekningen E16/E39 Arna–Vågsbotn–Klauvaneset (jf. Fastsatt planprogram).

Høringsforslaget består av følgende dokumenter:

 • Planrapport - høringsforslag revidert 26.04.2021
 • Planbestemmelser - høringsforslag revidert 26.04.2021
 • Retningslinjer - høringsforslag revidert 26.04.2021
 • Plankart, 17 alternativ - høringsforslag revidert 26.04.2021
 • Illustrasjonshefter, ett for hvert alternativ - høringsforslag datert 15.06.2020

I tillegg er det, utarbeidet fagrapporter for ulike fagtema i samsvar med fastsatt planprogram som del av konsekvensutredningen. Fagrapportene følger som vedlegg og kan lastes ned her

Merk at oppsummering fra disse fagrapportene er tatt inn i planrapporten.

Konsekvensutredning for enkelte tema er i sin helhet tatt inn i planrapporten.

Onlinekart

Du kan se på de ulike trasealternativene i et onlinekart. I kartet er også verdifulle områder for alle miljøtemaene; landskapsbilde, friluftsliv, by- og bygdeliv, naturmangfold, kulturarv og naturressurser lagt inn.

Offentlige informasjonsmøter/folkemøter etter at høringsforslaget er lagt ut på høring

I starten av høringsperioden vil Statens vegvesen i samarbeid med Bergen kommune arrangere digitalt folkemøte for informasjon, spørsmål og merknader/innspill. Dato, tidspunkt og sted for disse informasjonsmøtet vil bli annonsert i lokale medier, Facebook og på prosjektets hjemmeside samtidig med varsling om høringen av forslag til kommunedelplan.

Merknader

I høringsperioden på 6 uker vil alle kunne komme med merknader til de alternative løsningene og til de konsekvensutredningene som er gjort.
Vi håper vi kan ha god dialog med både offentlige etater og private beboere, grunneiere og interessegrupper i høringsprosessen.

Behandling av merknader og uttalelser

 • Statens vegvesen Utbyggingsområde vest vil ta imot alle merknader og uttalelser som kommer inn i høringsperioden.
 • Etter at høringsfristen utløper, sendes alle merknader til Bergen kommune.
 • Statens vegvesen vil videre oppsummere og kommentere merknader før endelig forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning blir sendt til politisk sluttbehandling og vedtak.
 • Kommunedelplandokumentene kan bli endret/justert i samråd med Bergen kommune som følge av innspill og merknader framkommet i høringsperioden.

*Netto nytte viser hva samfunnet får igjen målt i kroner når kostnadene ved å gjennomføre prosjektet er trukket fra nytten. Hvis netto nytte er negativ, er prosjektet ikke lønnsomt for samfunnet.

Anbefalt trase fra Statens vegvesen er S1a-N1 Foto: Statens vegvesen