Høsten 2012 startet utbyggingen av E16 mellom Fønhus og Bagn. Det meste av strekningen ble tatt i bruk i juli 2014, men fra 8. desember 2014 ble hele strekningen tatt i bruk.

Utbyggingen av E16 mellom Fønhus og Bagn hadde som mål å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikanter.En viktig grunn til at fremkommeligheten og trafikksikkerheten har blitt bedret, er at den nye vegen er bygget med en bredde på 8,5 meter. Dette gjør at dagens veg er betraktelig bredere enn den gamle vegen. En annen grunn til bedret sikkerhet er at avkjøringer har blitt samlet slik at det totale antallet avkjøringer er færre enn tidligere og at de avkjøringene som nå eksisterer er sikrere enn tidligere avkjøringer.

Nye E16 er bygget uten midtdeler og romlefelt. Minst 6.000 kjøretøy må benytte en veg for at den skal bygges med romlefelt eller midtdeler. Ettersom vel 2.000 kjøretøy benytter E16 mellom Fønhus og Bagn hver dag, er det følgelig ikke nok trafikk på denne strekningen for at den skulle bygges med romlefelt eller midtdeler.

Selv om det ikke vil bli bygget langsgående gang- og sykkelveg, vil Statens vegvesen i samarbeid med grunneiere og kommunen forsøke å få til en sammenhengende strekning på kommunale og private veger som gående og syklister kan bruke.

Den nye vegen følger i hovedsak den gamle  traséen.  Et unntak er ved Briskebyen hvor ny veg legges utenfor grenda og eksisterende veg blir lokalveg. Et annet unntak er ved Bergsund hvor vegen legges i tunnel forbi et rasfarlig område. Tunnelen blir på 665 meter. Ved Bergsund vil eksisterende veg bli lokalveg, og trafikken på E16 vil benytte den gamle vegen i de periodene hvor tunnelen gjennom Bergsund må stenges for trafikk (som f.eks. ved vedlikehold).

E16 Fønhus–Bagn