E18 gjennom Østfold er en av hovedferdselsårene mellom Norge og Sverige og inngår i "det Nordiske triangel" Oslo-Stockholm-København.

Opp mot 25% av all godstransport på veg mellom Norge og utlandet går over E18. E18 betjener også det vesentligste av person- og godstransporten som skal til eller fra indre Østfold.

Nasjonal transportplan 2002-2011 som ble lagt fram i Stortingsmelding 46 (1999-2000) konkretiserte flere mål og satsingsområder. Det ble fremmet en nullvisjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde .

I Stortingsmeldingen kom det klare signaler om at "smal" firefelts veg, av trafikksikkerhetshensyn, burde vurderes i stedet for tofelts motorveg. På ny E18 fra Eidsberg til Vinterbro skal det bygges firefelts veg.

Utbyggingen av ny E18 gjennom Østfold inngår i den delvis bompengefinansierte "Østfoldpakka", som ble vedtatt av Stortinget 24. februar 2000 i Stortingsproposisjon nr. 26 (1999.2000). Formålet med Østfoldpakka
var bedre framkommeligheten og skape en sikrere E18 gjennom Østfold ved å legge denne utenom tettstedene.