Den 14 kilometer lange strekningen E18 Retvet–Vintebro er den siste av i alt ni delstrekninger i prosjektet E18 Ørje-Vinterbro.

Prosjektet omfatter firefelts motorveg på en strekning på 14 kilometer.  Samfunnsmålet for prosjektet er å øke trafikksikkerheten og bedre framkommeligheten gjennom økt kapasitet. Prosjektet har også en miljøgevinst ved at tungtrafikk og gjennomfartstrafikken skal ledes utenom Kråkstad. 

 03.06.2023  Statens vegvesen setter nå arbeidet med planlegging og grunnerverv for prosjektet E18 Retvet-Vinterbro på pause.

11.05.2023 Statens vegvesen har presentert forslaget til bompengeopplegg for kommunene Ås og Nordre Follo.

Last ned presentasjonene her:

21.03.2023  Faglig grunnlag for delvis bompengefinansiering sendt til lokalpolitisk behandling 

Flere nyheter fra E18 Retvet-Vinterbro

Om prosjektet E18 Retvet-Vinterbro

Prosjektet omfatter bygging 4-felts motorveg på en rundt 14 kilometer lang strekning. Fra Retvet-til Nygård legges vegen i ny trasé. Videre til Vinterbro følger ny E18 eksisterende trasé.
Det er planlagt to lengre tunneler og kryssing av jernbanen. 

Vi planlegger for 100 km/t med unntak av strekningen Nygård-Vinterbro der det blir 80 km/t.

Prosjektet vil ivareta dyrka mark gjennom pilotprosjektet Ny Jord da reguleringsbestemmelsene forplikter prosjektet til å reetablere tilsvarende areal dyrka mark som bygges ned.

Det forutsettes delvis bompengefinansiering av prosjektet.

Bygging av prosjektet

Utbygging av E18 Retvet-Vinterbro er planlagt gjennomført med to totalentrepriser og inntil fire enhetspriskontrakter for mindre arbeider , eks.  støytiltak av boliger og pilotprosjektet Ny Jord.

Starttidspunktet for selve utbyggingen av E18 Retvet-Vinterbro er foreløpig uavklart.  I inneværende Nasjonal transportplan (NTP) er det forutsatt at anleggsarbeidet skal starte i første del av perioden (2023-2027).  Når Stortinget har vedtatt bompengeproposisjonen, kan Statens vegvesen lyse ut de ulike entreprisene på konkurranse.  Arbeidene ute i marka vil settes i gang om lag ett år etter. 

Estimert framdrift

Skissert framdrift under tar utgangspunkt i optimal tilgang på vedtak og bevilgning. Tidsestimatene kan også endres som følge av  høytider og ferierr og endrede forutsetninger. 

Bompengesaken behandles i Ås og Nordre Follo kommune

+3 mnd: Bompengesaken behandles i Viken fylkeskommune

+ 8 mnd: Ekstern kvalitessikring av prosjektet (KS2)

+4 mnd: Forslag til bompengeprofosisjon sendes til og behandles i Samferselsdepartementet.

+3 mnd: Behandling i Stortinget - prosjektet vedtas.
Vi lyser ut konkurranse for følgende arbeider: entreprise E01 Vinterbro-Holstad prekvalifisering, støykontrakten, opparbeidelse av deponi 4a

+1 mnd: Felt 1 Ny jord lyses ut

Entreprise E01Vinterbro-Holstad

+1 mnd: Frist for entreprenører til å melde sin interesse

+2mnd: Statens vegvesen kunngjør hvilke entreprenører vi ønsker å invitere til å forhandle med.

+10 mnd: Statens vegvesen skriver kontrakt med valgt entreprenør

+2 mnd: Byggestart

+ 3 år: Åpning E01 Vinterbro-Holstad

Entreprise E02 Holstad-Retvet

mars 26: Konkurranse om prosjektering og bygging  av entreprise 02 Holstad-Retvet lyses ut

+1 mnd: Frist for entreprenører til å melde interesse.

+2 mnd: Statens vegvesen kunngjør hvilke tre entreprenører vi ønsker å forhandle videre med.

+10 mnd: Statens vegvesen skriver kontrakt med valgt entreprenør.

+2 mnd: Byggestart

+3 år: Åpning E02 Holstad-Retvet

Mål for utbyggingen av E18 Retvet-Vinterbro

De viktigste målsettingene for utbyggingen er: 

  • Redusere antall drepte og hard skadde. Etter vegåpning skal det ikke være drepte eller hard skadde på strekningen Retvet-Vinterbro
  • Få ned reisetiden for personer og gods mellom Indre Østfold og Oslo. Etter vegåpning skal kjøretiden fra Retvet til Vinterbro reduseres med 5 minutter. 

Reguleringsplan for E18 Retvet-Vinterbro ble vedtatt av kommunestyrene i Ås og Ski 12.10.2016. Se plandokumentene og samlet saksutskrift fra politisk behandling. Mer informasjon om planforslaget finner du i Planprogram E18 Retvet-Vinterbro (PDF).

Kostnad og finansiering

Prosjektering og bygging av E18 Retvet-Vinterbro er kostnadsberegnet til  8,36 milliarder 2022-kroner.  Av dette skal om lag 64 prosent finansieres ved statlige bevilgninger. Resten finansieres med bompenger.

Totalkostnad og bompengetakster blir endelig fastsatt av Stortinget. Stortingsbehandlingen skjer først nå det foreligger lokal tilslutning fra kommunen,  Viken fylkeskommune har vedtatt å stille garanti for låneopptak og det er  gjennomført KS2.

Prosjektet er prioritert i Nasjonal transportplan for perioden 2022-2033. Budsjettrammene for Statens vegvesen er strammet inn etter framleggingen av NTP 2022-2033. Neste rullering av NTP er framskyndet ett år og vil gjelde fra 2025-2036. Det er derfor usikkert når utbyggingen av E18 Retvet-Vinterbro kan starte opp, da det avhenger av samferdselsbudsjettet og revisjonen av Nasjonal transportplan og om, og eventuelt hvor høyt dette prosjektet blir prioritert.  

Oversiktskart som viser planlagt E18 Retvet-Vinterbro
Oversiktskart som viser ny planlagt E18 Retvet-Vinterbro
Sist oppdatert: