Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Den 14 kilometer lange strekningen E18 Retvet–Vintebro er den siste av i alt ni delstrekninger i prosjektet E18 Ørje-Vinterbro.

Samfunnsmålet for prosjektet er å øke trafikksikkerheten og bedre framkommeligheten gjennom økt kapasitet.
Prosjektet har også en miljøgevinst ved at tungtrafikk og gjennomfartstrafikken skal ledes utenom Kråkstad. 

Satt på pause

Arbeidet med planlegging og grunnerverv for E18 Retvet-Vinterbro ble i juli 2023 satt på pause etter at Ås kommunestyre sa nei til delfinansiering av strekningen E18 Retvet-Vinterbro med bompenger.

I mars 2023 ble Statens vegvesen sitt faglige grunnlag for behandling av delvis bompenfefinansiering av E18 Retvet-Vinterbro sendt til kommunene Ås og Nordre Follo og til Viken fylkeskommune.  Statens vegvesenes forslag til bompengeopplegg ble presentert for Ås og Nordre Follo kommuner i mai 2023. 

Last ned: Presentasjon av faglig grunnlag for delvis bompengefinansiering 

Flere nyheter fra E18 Retvet-Vinterbro

Om prosjektet E18 Retvet-Vinterbro

Prosjektet omfatter bygging  av rundt 14 kilometer 4-felts motorveg  mellom Retvet og Vinterbro. Fra Retvet-til Nygård legges vegen i ny trasé. Videre til Vinterbro følger ny E18 eksisterende trasé.
Det er planlagt to lengre tunneler og nytt to-planskryss på Holstad.

Vi planlegger for 100 km/t med unntak av strekningen Nygård-Vinterbro der det blir 80 km/t.

Reguleringsbestemmelsene forplikter prosjektet til å reetablere tilsvarende areal dyrka mark som bygges ned. Prosjektet vil ivareta dette gjennom pilotprosjektet Ny Jord.

Det er forutsatt  delvis bompengefinansiering av prosjektet E18 Retver-Vinterbro.

Gjennomføring av prosjektet

Utbygging av E18 Retvet-Vinterbro er planlagt gjennomført med to totalentrepriser i tillegg til egne kontrakter for mindre arbeider , eks.  støytiltak av boliger og pilotprosjektet Ny Jord.

Starttidspunktet for selve utbyggingen av E18 Retvet-Vinterbro er ikke avklart. I inneværende Nasjonal transportplan (NTP) er det forutsatt at anleggsarbeidet skal starte i første del av perioden (2023-2027).  Når Stortinget har vedtatt bompengeproposisjonen, kan Statens vegvesen lyse ut de ulike entreprisene på konkurranse.  Arbeidene ute i marka vil settes i gang om lag ett år etter. 

Estimert framdrift

Den estimerte framdriften avhenger blant annet av tidspunkt for vedtak på bompengeproposisjon.  

Estimert framdrift for E18 Retvet-Vinterbro
Estimert framdrift for E18 Retvet-Vinterbro Illustrasjon: Statens vegvesen

Mål for utbyggingen av E18 Retvet-Vinterbro

De viktigste målsettingene for utbyggingen er: 

  • Redusere antall drepte og hard skadde. Etter vegåpning skal det ikke være drepte eller hard skadde på strekningen E18 Retvet-Vinterbro
  • Få ned reisetiden for personer og gods mellom Indre Østfold og Oslo. Etter vegåpning skal kjøretiden fra Retvet til Vinterbro reduseres med 5 minutter. 

Reguleringsplan vedtatt i 2026

Reguleringsplan for E18 Retvet-Vinterbro ble vedtatt av kommunestyrene i Ås og Ski 12.10.2016. Se plandokumentene og samlet saksutskrift fra politisk behandling. Mer informasjon om planforslaget finner du i Planprogram E18 Retvet-Vinterbro (PDF).

Kostnad og finansiering

Godkjent prognose for prosjektering og bygging av E18 Retvet-Vinterbro er en sluttkostnad på 9,7 milliarder 2023-kroner. Totalkostnad og bompengetakster blir endelig fastsatt av Stortinget.

Stortingsbehandlingen skjer først nå det foreligger lokal tilslutning fra kommunen, Akershus fylkeskommune har vedtatt å stille garanti for låneopptak og det er  gjennomført KS2.

Prosjektet er prioritert i Nasjonal transportplan for perioden 2022-2033. Budsjettrammene for Statens vegvesen er strammet inn etter framleggingen av NTP 2022-2033. Neste rullering av NTP er framskyndet ett år og vil gjelde fra 2025-2036. Det er derfor usikkert når utbyggingen av E18 Retvet-Vinterbro kan starte opp, da det avhenger av samferdselsbudsjettet og revisjonen av Nasjonal transportplan og om, og eventuelt hvor høyt dette prosjektet blir prioritert.  

Oversiktskart som viser planlagt E18 Retvet-Vinterbro
Oversiktskart som viser ny planlagt E18 Retvet-Vinterbro
Sist oppdatert:

E18 Ørje–Vinterbro