I planbestemmelsene til kommunedelplanen fra 2012 står følgende:

«Statens vegvesen vil erstatte 100 % av dyrka mark som bygges ned som følge av ny E18. Disse arealene med dyrka mark skal ha tilsvarende kvalitet som den dyrka marka som bygges ned. I tillegg skal tiltak for å begrense ulemper for landbruksinteresser vurderes som en del av reguleringsplanarbeidet».

For å følge opp denne bestemmelsen har Statens vegvesen igangsatt et pilotprosjekt med tittelen «Ny jord». I dialog med grunneierne i planområdet er det funnet egnede og ønskede arealer for oppdyrking, som videre har blitt silt og deretter konsekvensutredet i henhold til Plan- og bygningsloven. Områdene som etter konsekvensutredningen ikke hadde store konflikter, ble foreslått regulert oppdyrket.

Reguleringsplanen for de foreslåtte arealene har vært ute på høring, og ble vedtatt av Ås kommune 10. juni 2015 og av Ski kommune 2. september 2015. 

Videre framdrift

Statens vegvesen arbeider videre med Ny jord-prosjektet for å avklare enkelte prinsipielle spørsmål knyttet til verdsetting og tiltredelse. Vi må avvente bevilgning før vi kan utarbeide detaljerte planer for hvert enkelt Ny jord-område, og starte selve jordflyttingen.  

Ny E18 går gjennom jordbruksarealer i Ås og Ski og er et pilotprosjekt på flytting av dyrka mark, her fra Holstadkrysset i Ås (foto: Statens vegvesen)