Lokale støydempende tiltak på bolighus og private uteoppholdsplasser er planlagt gjennomført som egen entreprise i forkant av vegutbyggingen.

Statens vegvesen følger støyretningslinjen T-1442-2016 og tilbyr støyreduserende tiltak for boliger som får et fremtidig innendørs og/eller utendørs støynivå på uteplass over grenseverdiene gitt i reguleringsbestemmelsene. Det er kun trafikkstøy fra fremtidig ny E18 mellom Retvet-Vinterbro som utløser slike tiltak, og ikke nåværende trafikkstøy eller støy fra anleggsarbeider.

Konsulentfirmaet Multiconsult har på oppdrag for Statens vegvesen befart og beregnet fremtidig innendørs- og utendørsstøy for alle eiendommer i gul- og rød støysone langs den nye E18 traseen.

Eiere av eiendommer/boliger i de to støysonene mottar i disse dager skriftlig tilbakemelding på om støynivået på deres eiendom utløser tilbud om lokale støyreduserende tiltak eller ikke.

Nedenfor ligger en kort presentasjon om regelverk, beregning av støy og tiltak for å redusere støy.

En presentasjon om regelverk, beregning av støy og tiltak for å redusere stø.y E18 Retvet-Vinterbro Video: Statens vegvesen.

Retvet-Vinterbro