Statens vegvesen har en miljøvisjon som sier: «Transport skal ikke føre til alvorlig skade på mennesker eller miljø».

I vår virksomhet skal vi følge lover og forskrifter, men vi har også et sektoransvar innen miljø. Sektoransvaret innebærer blant annet selvstendig ansvar for å legge miljøhensyn til grunn i vår virksomhet, og at vi har oversikt over og vurderer miljøkonsekvensene av våre inngrep og aktiviteter.

Du kan lese mer om våre ulike miljøtemaer.

Publikasjoner

På følgende nettsideseksjon kan du finne Statens vegvesens håndbøker og søke i utgitte rapporter. I rapportserien finner du blant annet rapporter og resultater fra ulike FoU-programmer i Statens vegvesen:
http://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/Publikasjoner

Under planlegging og bygging av de ulike parsellene/delstrekningene i Prosjekt E18 Ørje–Vinterbro har det blitt utarbeidet ytre miljø-planer og fagrapporter, og det har blitt utført en rekke ulike miljøundersøkelser.

Ytre miljø-planer og fagrapporter kan du finne og lese under seksjonene om de ulike delstrekningene på denne nettsiden. Temaer som inkluderes i en ytre miljø-plan er blant annet forurensing av jord og vann, naturmangfold, støy og luftforurensning, kulturarv, materialvalg og avfallshåndtering. 

Foto: Bonsak Hammeraas / Statens vegvesen.