Statens vegvesen har en miljøvisjon som sier: «Transport skal ikke føre til alvorlig skade på mennesker eller miljø».

I vår virksomhet skal vi følge lover og forskrifter, men vi har også et sektoransvar innen miljø. Sektoransvaret innebærer blant annet selvstendig ansvar for å legge miljøhensyn til grunn i vår virksomhet, og at vi har oversikt over og vurderer miljøkonsekvensene av våre inngrep og aktiviteter.

Du kan lese mer om våre ulike miljøtemaer her:
http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser

Publikasjoner

På følgende nettsideseksjon kan du finne Statens vegvesens håndbøker og søke i utgitte rapporter. I rapportserien finner du blant annet rapporter og resultater fra ulike FoU-programmer i Statens vegvesen:
http://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/Publikasjoner

Under planlegging og bygging av de ulike parsellene/delstrekningene i Prosjekt E18 Ørje–Vinterbro har det blitt utarbeidet ytre miljø-planer og fagrapporter, og det har blitt utført en rekke ulike miljøundersøkelser.

Ytre miljø-planer og fagrapporter kan du finne og lese under seksjonene om de ulike delstrekningene på denne nettsiden. Temaer som inkluderes i en ytre miljø-plan er blant annet forurensing av jord og vann, naturmangfold, støy og luftforurensning, kulturarv, materialvalg og avfallshåndtering. 

Foto: Bonsak Hammeraas / Statens vegvesen.