Statens vegvesen utarbeider en plan for ytre miljø, (YM-plan) for alle prosjekter og kontrakter.

Ytre miljø skal ivaretas i hele livsløpet til veien og omfatter forurensing av jord og vann, friluftsliv, by og bygdeliv, klimagass og energiforbruk, kulturarv, landskapsbilde og bybilde, luftforurensning, materialvalg og avfallshåndtering, naturmangfold, naturressurser og støy, 

YM-planen er et rent byggherredokument som legges til grunn for beskrivelser og bestillinger i konkurransegrunnlaget for alle typer kontrakter i byggherrevirksomheten.

Det er utarbeidet mal for YM-plan med veileder. Mal er utarbeidet i henhold til NS 3466:2009 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen.

Avfallspolitikk og avfallshåndtering

Statens vegvesen skal 

  • ha en forebyggende miljøstrategi
  • ligge i forkant av avfallsutviklingen
  • stille krav til avfallsplan i kontrakter med entreprenørene
  • stille krav til leverandører ved innkjøp
  • ha fokus på kildesortering og gjenbruk