Statens vegvesen som byggherre skal utarbeide en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) for alle prosjekter og kontrakter.

Vi har utarbeidet en mal for SHA-plan med veileder for å lette arbeidet. Malen skal benyttes ved utarbeidelse av utbyggings-, drifts- og vedlikeholdskontrakter.

Byggherrens ansvar

  • Byggherren har ansvaret for utarbeidelse av SHA-planen, revisjon og oppdatering av planen i hele kontraktsperioden.

Entreprenørens ansvar

  • Entreprenøren har ansvar for å bidra til at SHA-planen blir et godt og levende dokument for den aktuelle kontrakten.
  • Entreprenøren skal blant annet gjøre selvstendige risikovurderinger og iverksette tiltak som byggherren har stilt krav om i SHA-planen.
  • For øvrig skal entreprenøren bidra med opplysninger og dokumentasjon i henhold til kontrakten.
  • Eksempelvis skal entreprenøren utarbeide en mer detaljert framdriftsplan enn den som ligger i SHA-planen.