Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Her finner du spørsmål og svar som forklarer årsak og konsekvens av forslaget om å omregulere/fjerne Strandlokket

Statens vegvesen har våren 2023 satt i gang en prosess med omreguleringer som blant annet innebærer at det regulerte Strandlokket over framtidens lokalvei (fylkesvei) fjernes. Diskusjonene rundt dette, både lokalt og i media har avdekket flere misoppfatninger knyttet til årsak og konsekvens. Noen av disse er søkt besvart og oppklart i teksten under.

Bakgrunn: Stortingsbehandling av E18 Lysaker-Ramstadsletta

Områdereguleringsplanen for E18 Lysaker-Ramstadsletta som ble vedtatt i 2017 innehold en separat bussvei på strekningen.  I juni 2020 vedtok Stortinget utbygging/finansiering av prosjektet (jfr. Prop.38 S/Innst. 393 S(2019-2020). Stortingets behandling av saken medførte blant annet at den planlagte bussveien ble tatt bort. Samtidig ble en forenklet løsning for Lysaker kollektivterminal inkludert i prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta til en kostnader på maksimalt 700 mill. 2020-kroner inkl. mva.

Gjennom behandlingen av Prop.38 S/Innst. 393 S(2019-2020) ble det også lagt til grunn at E18-prosjektet skulle arbeide for å redusere kostnader og søke etter inntektsgenererende tiltak. Det ble også forutsatt at Bærum kommune som reguleringsmyndighet, gjennomfører nødvendige prosesser for omreguleringer i samarbeid med Statens vegvvesen og Viken fylkeskommune.  

Hvorfor fjernes Strandlokket?

Den 3. november 2020 startet anleggsarbeidene på E18 Lysaker-Ramstadsletta. I tråd med Stortingets behandling av Prop.38 S/Innst. 393 S(2019-2020), har Statens vegvesen gjort flere justeringer i prosjektet og planlagt med omreguleringer slik at bussveien utgår.

 • Fjerning av bussveien: Den tekniske funksjonen til Strandlokket var å være bru for den planlagte bussveien. Når bussveien er tatt bort, er forutsetningene for et lokk over lokalveien på Strand ikke lenger til stede. Uten bussveien vurderer Statens vegvesen at Strandlokket ikke lenger bidrar vesentlig til samfunnsmålet for prosjektet.
 • Kostnad: Prognosen for sluttkostnad for E18 Lysaker-Ramstadsletta tilsier at prosjektet pr. i dag er innenfor styringsrammen for prosjektet. Men grunnet blant annet stor usikkerhet i markedet, mener Vegvesenet at det  vil være svært krevende å holde prosjektet innenfor styringsrammen uten forenklinger og kutt. Statens vegvesen har derfor satt i gang en omregulering der Strandlokket er foreslått fjernet helt eller delvis.

Hva er konsekvensene av at Strandlokket over lokalveien fjernes?

Statens vegvesens beregninger viser at en ny løsning som er foreslått uten Strandlokk over framtidig lokalvei medfører;

 • betydelige økonomiske besparelser for prosjektet (rundt 300 mill. kroner).
 • store innsparing i CO2-utslipp sammenlignet med opprinnelig løsning.
 • Reduserte utgifter til drift- og vedlikehold (for Viken fylkeskommune)
 • Færre sprengninger
 • Redusert massetransport
 • Enklere anleggsgjennomføring.

De tre siste punktene vil redusere ulempene for naboene i anleggsperioden både støymessig og når det gjelder luftkvalitet. Beregninger viser at den nye løsningen uten Strandlokket ikke medfører økt luftforurensning og dårligere lokale støyforhold sammenlignet med løsningen med lokk når prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta står ferdig og trafikken settes på.  

Hvordan er prosessen knyttet til omregulering av Strandlokket

Den 16.mars 2023 varslet Statens vegvesen oppstart på omregulering som blant annet medfører at det regulerte Strandlokket fjernes.  I forkant av dette, 31. januar 2023 ble oppstartsmøte med Bærum kommune gjennomført (se referat).  

Medvirkning i prosessen  

Omreguleringen av Strandlokket skal gjennomføres med god medvirkning og i tråd med regelverket som gjelder for slike prosesser. Statens vegvesen arrangerte 28. mars digitalt informasjonsmøte knyttet til oppstartsvarselet. Der ble det orientert om framdrift og prosess samt begrunnelse for hvorfor omreguleringen settes i gang.

Det er forventet at planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn i løpet av høsten 2023. Vegvesenet vil da også arrangere et informasjonsmøte for å presentere og forklare hva som ligger i planforslaget. Det er ventet at reguleringsplanen godkjennes i løpet av våren 2024.

Behov for konsekvensutredning

Det er avklart med Bærum kommune at det ikke er nødvendig med full konsekvensutredning. Viktige forhold knyttet endringen – blant annet økonomi, anleggsgjennomføring, klimagassutslipp, støy, luftkvalitet, grøntarealer vil beskrives nærmere som del av planprosessen.  

Samarbeid med kommune og fylkeskommune

Statens vegvesen har i arbeidet med omregulering av Strandlokket hatt et godt samarbeid med Bærum kommune og Viken fylkeskommune.

Hvordan blir den nye løsningen Statens vegvesen foreslår?

Sammenlignet med løsning i reguleringsplanen fra 2017, utgår Strandlokket over lokalveien der bussvei og hovedsykkelvei opprinnelig var planlagt. Det betyr at veganlegget blir redusert med ett nivå. Løsningen innebærer at lokalveien kan legges omtrent på dagens terreng (dagens E18). Dermed reduseres uttaket av berg, noe som er en stor forenkling sammenlignet med regulert løsning.

 • Buss: Bussholdeplasser som tidligere var planlagt oppe på Strandlokket, vil nå plasseres vest for Michelets vei. Bussveien erstattes med kollektivfelt langs lokalveien. Regionale busser vil kjøre i kollektiv-/sambruksfelt (det ene av tre felt) gjennom E18 Høviktunnelen under Strand.
 • Sykkel: Ny hovedsykkelveg legges på sørsiden av lokalveien og krysser under rundkjøring Michelets vei/ lokalveien og på bro over Michelets vei.
 • Gående/myke trafikanter: Disse krysser over lokalveien på bro ved Kveldsro terrasse og under lokalveien på fortau langs Michelets vei.
 • Tverrforbindelse: Lokalveien krysser over Michelets vei på bro. Forbindelsen mellom Michelets vei og lokalveien ivaretas i rundkjøring på nivå med lokalveien.
 • Grøntarealer: I og med at Strandlokket utgår, vil det planlagte grøntarealet på lokket falle bort. Men det totale omfanget av grøntareal i ny løsning vil likevel bli tilnærmet likt.

Hvorfor er Strandlokket fjernet fra byggekontrakten før omreguleringen er ferdig?

Den 5. juni signerte Statens vegvesen og Skanska Norge på kontrakt på prosjektering og bygging av strekningen Fornebukrysset-Strand. I kontrakten er ikke Strandlokket inkludert. Dersom den pågående omreguleringsprosessen konkluderer med at Strandlokket likevel skal bygges, vil dette bli gjennomført som tilleggsarbeid i kontrakten med Skanska.

E18 Vestkorridoren  - byutvikling og/eller motorveiutbygging?

Svaret er «ja takk begge deler».  Noe av hensikten med E18 Vestkorridoren er å redusere ulempene som dagens motorveitrafikk har skapt og åpne for ny utvikling. Et viktig hovedgrep er å skille fjerntrafikken fra lokaltrafikken og flytte deler av E18-trafikken under lokk eller i tunnel.

På etappe 1, Lysaker-Ramstadsletta vil motorveitrafikken i framtiden gå under bakken – i Høviktunnelen og Stabekklokket. Selv om Stabekklokket er kortet inn med 50 meter sammenlignet med opprinnelig regulert løsning, vil halve E18-strekningen mellom Lysaker og Ramstadslette være vei under bakken. Det gir muligheter for by- og stedsutvikling og bidrar til å redusere støy- og støvplagene fra E18 for de som bor i området. 

Er E18 et miljøprosjekt, og vil det hele tatt løse trafikale problemer?

Ja, nye E18 Vestkorridoren vil løse trafikale problemer og prosjektet vil bidra til utvikling av boliger og næringsliv. Vegvesenet bygger nå etappen Lysaker – Ramstadsletta. Det vil løse avkjøringen til Norges største transformasjonsområde, Fornebu, der bussen i dag stamper i kø. Ny veiforbindelse til Fornebu er også en forutsetning for å kunne utvikle området videre med boliger og næringsliv.

Å bygge ny vei vil i seg selv sjelden være et klima- eller miljøtiltak. Men når veien er vedtatt bygd, skal Statens vegvesens gjennomføre byggingen på en måte som tar mest mulig hensyn til klima og miljø. Å bygge en løsning som gjør at bussene i framtiden ikke lenger stanger i kø sammen med privatbiler, er et til tak som er godt for miljøet. Å etablere en sammenhengende sykkeltrasè er også et godt miljøtiltak.

Hvorfor ble "miljølokket" til "Strandlokket

Miljølokk er en fellesbetegnelse for en overbygning over en hovedveg. I prosessen har det omtalte miljølokket blitt omtalt med stedsnavn, altså Strandlokket, tilsvarende som vi omtaler miljølokket på Stabekk som Stabekklokket.

Skal lokalveien over Høvik bygges med fire felt?

I framtiden vil lokaltrafikken gå på fylkesveien, det som er dagens E18-trasè.  Europaveitrafikken vil da gå under bakken på store deler av strekningen Lysaker-Ramstadsletta. Tunneler har mange fordeler, men en av ulempene er at det må finnes et omkjøringssystem i avvikssituasjoner. Det vurderes om den gamle trasén skal ligge igjen som to eller fire felt – mot dagens seks felt. Fordelen med to felt i hver retning, er at kollektivtrafikk vil få et eget felt i ordinær trafikksituasjon samtidig som kapasiteten opprettholdes ved behov for omkjøringer.