Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Målinger gjennomført av NIVA konkluderer med at utslipp fra anlegget 18 Lysaker-Ramstadsletta ikke har påvirket miljøtilstanden i Oslofjorden negativt.

Det går fram av E18 Lysaker-Ramstadslettas rapport for ytre miljø 2022 som denne måneden ble sendt Statsforvalteren i Oslo og Viken.  

Bildet viser automatiak måling av turbiditet (mål for hvor klart/uklart vannet er pga. uoppløste partiker) ved stasjonen HOL-M i Holtekilen ved Strand båtforening.
Bildet viser automatisk måling av turbiditet (mål for hvor klart/uklart vannet er pga. uoppløste partiker) ved stasjonen HOL-M i Holtekilen ved Strand båtforening. Foto: Johanna Skrutvold, NIBIO

Omfattende overvåking av utslipp

Anleggsarbeid på etappe 1 av E18 Vestkorridoren har pågått siden november 2020. Som en del av å oppfylle krav i utslippstillatelsen for anleggsarbeidet, gjennomfører Statens vegvesen omfattende overvåking av blant annet Holtekilen, Solvikbukta og Stabekken. Dette gjøres for å overvåke eventuelle miljøeffekter av de pågående anleggsarbeidene. Overvåkingen gjennomføres av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og omfatter månedlig prøvetaking i Oslofjorden utenfor Holtekilen og andre punkter der anlegget til E18 Lysaker–Ramstadsletta har utslipp. Annethvert år undersøkes ålegrasengene i Holtekilen og Solvikbukta, og en gang i året tar NIBIO og deres underleverandør NIVA (Norsk institutt for vannforskning) prøver av sjøbunnen i Holtekilen og Solvikbukta for å kontrollere forurensing i sedimentene og bunndyrfauna. Les også: «Holder øye med Oslofjorden gjennom rensing og prøvetaking

Ingen indikasjon på sammenheng mellom miljøtilstand og anleggsarbeid

Resultatene fra 2022 konkluderer med at det ikke finnes indikasjoner på en sammenheng mellom utslipp knyttet til byggingen av E18 Lysaker-Ramstadsletta og miljøtilstanden i Solvikbukta og Hotekilen.  I sin årsrapport for 2022 (ref. vedlegg til årsrapport for ytre miljø) skriver NIBIO blant annet;

 «Resultatene fra foreliggende undersøkelse gir ingen indikasjoner på at utslipp i forbindelse med utbyggingen av E18 Lysaker-Ramstadsletta har påvirket bunnforholdene i Solvikbukta og Holtekilen negativt. Det ble funnet flere arter i 2022 enn i 2018, og innholdet av organisk karbon i sedimentet var lavere. Forskjellene er imidlertid såpass små at de like gjerne kan skyldes naturlige variasjoner i tid og rom

Veganlegget E18 Lysaker-Ramstadsletta har også hatt tre renseanlegg i drift i 2022 som overvåkes av entreprenør Skanska. To av renseanleggene er ble etablert som del av den forberedende entreprisen (E101), mellom Fornebukrysset og Strand. Her var det ingen overskridelse på grenseverdi i 2022. På strekningen Strand-Ramstadsletta (entreprise E103) ble et renseanlegg for tunneldrivevann satt i drift i oktober 2022. Renseanlegget hadde innkjøring av anlegget på slutten av 2022 i påvente av oppstart av driving av Høviktunnelen i januar 2023.  

Glad for at tiltakene virker

Nina Mari Jørgensen er bærekraftskoordinator for E18 Vestkorridoren
Nina Mari Jørgensen er bærekraftskoordinator for E18 Vestkorridoren Foto: Dagrunn Husum

-Overvåking av vannkvalitet og økologisk tilstand er sentralt i vårt arbeid for å ivareta Oslofjorden.  Jeg er derfor svært fornøyd med den klare tilbakemeldingen om at de tiltakene Statens vegvesen og vår entreprenør Skanska gjør for å rense anleggsvann og hindre skadelige utslipp fra anlegget fungerer slik det skal, sier Nina Mari Jørgensen, som er bærekraftskoordinator for E18 Vestkorridoren.

Last ned

Se også

Aktuelt for fylke(r): Asker, Bærum, Oslo