Viktige milestolpar for arbeidet med planprosjektet E39 Flatøy–Eikefettunnelen.

I arbeidet med kommunedelplanen med konsekvensutgreiing for strekninga er det alternativa fastsett i planprogrammet hausten 2017 som skal utgreiast. Les meir om prosessen for arbeid med kommunedelplan.

  Framdrift Tidspunkt
1 Vedteke planprogram m/ silingsrapport September 2017
2 Gjennomføring minikonkurranse Mars 2019–juli 2019
3 Oppstartsmøte med konsulent August 2019
4 Oversending til kommunen Første kvartal 2022
5 Utlegging av planforslag på høring Andre kvartal 2022
6 Behandling av merknader og planvedtak Høsten 2022

E39 Flatøy–Eikefettunnelen