Kva inneber arbeidet med ny E39 mellom Knarvik – Ostereidet (Flatøy-Eikefettunnelen)?

Statens vegvesen har fått i oppdrag å utarbeide kommunedelplan med konsekvensutgreiing for strekninga. I dette arbeidet skal Vegvesenet utgreie dei ulike alternativa for ny E39 som blei fastsett ved vedtak av planprogrammet i 2017.

I forslaget til kommunedelplan med konsekvensutgreiing skal Vegvesenet gje ei tilråding til framtidig trase, samt belyse tilhøve som har stor innverknad på kostnadar, til dømes tal kryssløysingar, val av type kryss, bruk av tunnel osv.

Som grunnlag for tilråding til framtidig trasè vert det utarbeida ei konsekvensutgreiing av dei ulike alternativa, samt kostnadsoverslag. Her skal ein utgreie så kalla «prissette» (reisetid, ulukker, støy, drift- og vedlikehald osv.) og «ikkje-prissette» (landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfald, kulturmiljø og naturressursar) konsekvensar.

Alver kommune er planmynde for planarbeidet. Det er utval for areal, plan og miljø som avgjer kva alternativ til framtidig trasè for E39 ein ønskjer å tilrå, og legge ut til høyring og offentleg ettersyn. Kommunestyret i Alver skal endeleg godkjenne kommunedelplanen, etter høyring og basert på tilråding frå utval for areal, plan og miljø.

Kva veglinjer er det som skal utgreiast i kommunedelplanen?

I planprogrammet frå 2017 er det vedteke at følgjande alternativ til ny E39 skal utgreiast i kommunedelplanen.

Delområde Flatøy – 1 alternativ

 • F3 med E39 i dagens korridor over Flatøy med fullt kryss i sør og halvt vestvendt kryss på Flatøy nord. Det blir også utgreidd eit alternativ utan kryss på Flatøy nord.

Delområde Vest Knarvik-Hjelmås – 6 alternativ

 • V3 med tunnel frå Knarvik til Hjelmås, med halvt kryss i Knarvik og halvt kryss i Gjervik
 • V4 med tunnel frå Knarvik til Hjelmås, med kryss i tunnel for arm ut til rundkøyring i Gjervik
 • V100 med fullt kryss i Knarvik og tunnel til Hjelmås
 • K6-3 med tunnel frå Knarvik til Hjelmås, med kryss i fjell for arm ut til rundkøyring på nedre Isdal
 • V7C med tunnel frå Knarvik til nedre Isdal, med kryss ved Øvre Isdal med ny fylkesveg/tunnel frå Øvre Isdal til Alversund
 • V8 med tunnel frå Knarvik til nedre Isdal, med kryss ved Isdal for fv. 565 og kryss ved øvre Isdal for fv. 57.

Delområde Midt Hjelmås-Eikanger - 4 alternativ

 • Tilrådd 1 alternativ i planprogrammet, med omtale av behov for nærare undersøkingar. Per no fire alternativ til vurdering

Delområde Aust Eikanger - Eikefettunnelen - 2 alternativ

 • A2 med kryss på Ostereidet (halvt eller fullt kryss)
 • A3 utan kryss på Ostereidet

Kan det vere aktuelt å peike på andre alternativ enn dei som blir utgreidd no?

Dei alternativa som Vegvesenet har i oppdrag å utgreie vidare er dei som er vedtekne i planprogrammet frå 2017.

Kva er det som blir fastsett i kommunedelplanen?

Kommunedelplanen vedtek ein korridor for framtidig trasé. Det inneber at ein tilrår ein veglinje og dermed fasett i kva område vegen skal gå. Heilt nøyaktig kor vegen skal gå innanfor den fastsette korridoren blir ikkje avklart før i reguleringsplanen.

Når vil ein ny E39 mellom Flatøy og Eikefettunnelen stå klar?

Det er uvisst. Vegvesenet skal overlevere forslag til kommunedelplanen i januar/februar 2021 til handsaming i Alver kommune. Etter eit eventuelt vedtak frå Alver kommune kan ein gå i gang med reguleringsplanarbeidet. Prosjektet må også sikrast finansiering til vidare planlegging og bygging gjennom Nasjonal transportplan.

Korleis ser prosessen ut vidare?

Hovudprosesser og milestolpar Når?
Vedtatt/fastsatt planprogram September 2017
Forslag til kommunedelplan med konsekvensutgreiing vert oversendt frå Statens vegvesen til Alver kommune Januar 2021
Kommunal sakshandsaming Alver kommune inkludert:
 • 1. gangs politisk handsaming
 • Høyring av planforslag
 • 2. gangs politisk handsaming
Januar-September 2021
Vedtak kommunedelplan med konsekvensutgreiing  Desember 2021

Korleis kan eg medverke i arbeidet med kommunedelplanen?

I planarbeidet skal det leggast til rette for medverknad for dei som blir råka av planarbeidet. I arbeidet med kommunedelplanen vil Vegvesenet og Alver kommune sørge for å dele informasjon ved viktige milestolpar og arbeid som kan vere av interesse

Når Vegvesenet har levert forslag til kommunedelplan, skal Alver kommune, som planmynde handsame planen. Det er utval for areal, plan og miljø som avgjer kva alternativ til framtidig trasè for E39 ein ønskjer å tilrå, og legge ut til høyring og offentleg ettersyn. Når planforslaget er på høyring, kan alle som ønskjer det sende inn sine innspel til planforslaget. Ved høyring av forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning er det særleg ønskeleg med innspel om overordna prinsipp for prosjektet, til dømes val av trasé, vegstandard og plassering av kryss. Les meir om medverknad på sida "Medvirkning i planprosessen".

Kva rettar har eg som grunneigar viss Statens vegvesen må gjennomføre grunnerverv?

Grunnervervet gjennomførast av Statens vegvesen og i hovudsak med utgangspunkt i vedteken reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Per no er arbeidet i en kommunedelfase.
Les meir om grunnerverv og kva rettar du som grunneigar har .

Kven kan eg kontakte om eg har spørsmål om planarbeidet?

Kontaktinformasjon finn du i kontaktsida.

E39 Flatøy–Eikefettunnelen