Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Både arbeid med omlegging av infrastruktur og arbeid med utfylling i havnebassenget går som planlagt.

 

Entreprise 2 - Omlegging av infrastruktur

Arbeidet med «Entreprise 2-Omlegging av infrastruktur» skrider stadig frem. Ved Banehaven har arbeidene nå kommet i enda bedre flyt enn i februar og omtrent halve lengden av hovedgrøfta er nå lagt ferdig.

Arbeidene knyttet til å legge siste del av overvannsrøret med 1400mm i diameter under bakken i havneområdet nærmer seg også ferdige, men har tatt noe mer tid enn planlagt grunnet en større mengde betongfundamenter i grunnen enn ventet. Disse stammer sannsynligvis fra driften av det gamle KMV. 

Dronefoto
Arbeidene knyttet til å legge siste del av overvannsrøret med 1400mm diameter under bakken i havneområdet nærmer seg også å bli ferdige Foto: Statens vegvesen/Trine Foss Salvesen

Anleggsområdet inne på Quadrum er også ryddet og klargjort for oppstart av spuntarbeider. 

Entreprise 4 - Utfylling i sjø/havnebassenget

Arbeidene med å fylle sprengstein i havnebassenget har nå pågått i omtrent to uker. Det er fylt ut ca. 12.000 m3 med sprengstein så langt. Totalt skal det fylles ca. 300.000 m3 med stein ulike steder inne i havnebassenget.

Arbeidene utføres for å stabilisere områder i havnebassenget og i tillegg skal deler av landarealet vest for den gamle KMV-tomta utvides noe.

Havnebassenget Kristiansand
Arbeidene med å fylle sprengstein i havnebassenget har nå pågått i omtrent to uker. Det er fylt ut ca. 12.000 m3 med sprengstein så langt. Totalt skal det fylles ca. 300.000 m3 med stein ulike steder inne i havnebassenget. Foto: Statens vegvesen/Samir Kolukcija

Stein kjøres og hentes fra Nye Veier sitt veganlegg ved Grauthelleren. Steinen fraktes på bil fra Grauthelleren og ned til deponiet vårt ved det gamle KMV-bygget nede ved sjøen. Her lastes steinmassene videre på lekter som transporterer steinen til rett sted ute i havnebassenget, og dumper deretter massen i sjøen. Det tar 30 minutter pr. tur med lekteren. Kapasiteten på lekteren er ca. 100 m3.

Støyende arbeider

Entreprise 2 - Omlegging av infrastruktur

Vi startet spuntarbeider i månedsskiftet mars/april. Det vil hovedsakelig spuntes med hydraulisk presse (stillegående utstyr), men en annen fremgangsmåte, såkalt «vibro», må også brukes enkelte steder hvor det stillegående utstyret ikke kan nyttes.

Nærmeste naboer vil bli varslet via SMS dersom støyende arbeider går utover det som allerede er varslet om.

Entreprise 4 - Utfylling i sjø/havnebassenget

Mye av steinen som skal fylles i havnebassenget kan ikke være større enn 350 mm. Av de 300.000 m3 med stein som skal fylles i sjø, så er det nødvendig å knuse omtrent 50.000 m3. Steinmassene må derfor knuses ved hjelp av et mobilt knuseverk som gir støy i området. Pigging av steinblokker er også nødvendig og medfører økt støy, men arbeidet vil i all hovedsak pågå i perioden kl. 07-19.

Nattarbeider

Entreprise 2 - Omlegging av infrastruktur

Grøftearbeid for å legge ned trekkerør på tvers av Vestre Strandgate vil utføres 23.-25. april. Dette vil tidvis kunne oppleves noe støyende for nærmeste naboer.

Nærmeste naboer vil bli varslet via SMS dersom støyende arbeider går utover det som allerede er varslet om.

Trafikkavvikling

Entreprise 2 - Omlegging av infrastruktur

Vestre Strandgate må stenges for trafikk i perioden 23. april, kl.22.00 - 25. april, kl.06.00 grunnet kryssing vegen med kabelgrøft. Omkjøring vil bli skiltet. 

I uke 14 må Vestre Strandgate mellom rundkjøring i Gartnerløkka og Tordenskjoldsgate stenges for trafikk i korte perioder på omtrent 5 minutter. Myke trafikanter vil ivaretas ved hjelp av vaktposter som plasseres ut på gang- og sykkelveg.

Havnegata vil legges om 31. april. Fra og med 1. april vil gående og syklende på ny kunne bruke Havnegata.

Gang- og sykkelveg langs Vesterveien (tidligere Shell-stasjonen) må legges om over området der Shell-stasjonen var plassert før den ble revet ned. Les mer om det her.

Entreprise 4 - Utfylling i sjø/havnebassenget

Det gjøres en mindre omlegging av gang- og sykkelvegen (ved Arkivet/elbil-parkering) der denne krysser den kommunale vegen ned til KMV-tomta. Omleggingen skal etter planen tas i bruk før påske. Dette gjøres for å øke sikkerheten med tanke på transporten av stein m.m. ned til deponiet og kryssende gang- og sykkeltrafikk. Omleggingen vil bli skiltet.

Aktuelt for fylke(r): Agder