Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

8. og 9. juni holdt Statens vegvesen informasjonsmøter om forprosjektene for de ulike brukonseptene for henholdsvis Halsafjorden og Sulafjorden.

To arbeidsfellesskap har jobbet i et drøyt år med å utrede 4 ulike konsepter for Halsafjorden, og 5 ulike konsepter for Sulafjorden. Alle konseptene ble presentert på informasjonsmøtene.

Bruselskapene Halsafjordsambandet AS (Halsafjorden) og Hareid Fastlandssamband AS (Sulafjorden) deltok også på møtene. Begge bruselskapene jobber for å realisere bruer i sine regioner, og de var opptatt av å formidle hva det vil bety for regionen både med hensyn til transport og utvikling av næringsliv, bo – og arbeidsmarkedsregioner.

En viktig milepæl

– Forprosjektene markerer en viktig milepæl for Statens vegvesen, men dette er også en viktig milepæl for Møre og Romsdal. Nå har vi kommet ett skritt videre med målet om å knytte sammen bo- og arbeidsmarkedsregionene i fylket, og ikke minst sørge for god fremkommelighet for folk og gods, sa Ove Nesje, prosjektdirektør i Statens vegvesen.

Ove Nesje
Ove Nesje, prosjektdirektør i Statens vegvesen (Foto: Øyvind Ellingsen/Statens vegvesen)

– De grundige tekniske gjennomførbarhetsutredningene utført av arbeidsfellesskapene tar vi med oss videre i beslutningsgrunnlaget for valg av brukonsept for de to fjordene, sier Jørn Arve Hasselø, prosjektleder for fjordkryssingsprosjektene Halsafjorden og Sulafjorden (Statens vegvesen).

Stort kunnskapsgrunnlag og ny teknologi

Jørn Arve Hasselø innledet informasjonsmøtene med å fortelle om det omfattende arbeidet med innsamling av grunnlagsmateriale for de aktuelle brukonseptene som har pågått i om lag 4 år, han presenterte de ulike undersøkelsene som ble utført i forkant av forprosjektene.

Jørn Arve Hasselø
Jørn Arve Hasselø, Statens vegvesen (Foto: Statens vegvesen). Foto: Statens vegvesen

– Vi har samarbeidet med ledende ingeniørselskaper innen offshore- og brukonstruksjoner, og forprosjektene dere får presentert i dag er utført av verdensledende miljøer innen disse fagområdene. For å kunne realisere bruer over Halsafjorden og Sulafjorden er det også gjennomført flere prosjekter innen teknologiutvikling for store bruer, understreket Hasselø.

Halsafjorden er to kilometer bred og 500 meter dyp ved det aktuelle brustedet. På strekningen mellom Volda og Klett er det i dag 3 ferjesamband langs E39. Ferjesambandene oppleves som en barriere og bidrar til at reisetidene blir høye mellom byene i regionen.

Sulafjorden i kommunene Hareid og Sula i Møre og Romsdal ligger mellom øya Hareidlandet i sørvest og Sula i nordøst. Fjorden er mellom 3,5 km.  til 4,0 km. bred og inntil 450 meter dyp ved de aktuelle stedene for bruplassering.

– Begge fjordene befinner seg i værutsatte områder, og hver sin fjord har sine unike utfordringer, datagrunnlaget ga oss inngående kunnskap om forholdene som må tas hensyn til i planleggingen av brukonsepter. Sikkerhet er grunnleggende for alt arbeidet vi utfører, og bruene skal konstrueres med hundre års livstidperspektiv, forklarer Hasselø.

I forkant av siste års arbeid med forprosjektene jobbet Statens vegvesen med å innhente nødvendig datagrunnlag for fjordene. Datainnsamlingen var et nødvendig grunnlag for forprosjektene. Datagrunnlaget inneholdt blant annet målinger av: vind, oseanografiske forhold; bølger, strømninger, temperatur, dybdeforhold, marine grunnundersøkelser og seismologiske data.

Det er utført kvantifisering og modellering av relevante laster, inkludert grensetilstander og lastkombinasjoner. Det er også gjennomført analyser av utslipp av klimagasser under produksjonen av brukonseptene.

Statens vegvesen har også hatt et utstrakt FoU-samarbeid med Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Universitetet i Stavanger (UiS) hvor flere forskere og doktorgradsarbeider har bidratt med ny kunnskap knyttet til blant annet materialutvikling, vindmålinger på eksisterende bruer, vindberegninger/vindtunnelforsøk og bølgeberegninger/bølgelaboratorium.

Brukonsepter for Halsafjorden (presentert 8. juni)

Følgende 4 forprosjekter/utredninger for brukonsept ble presentert:

Brukonsept Leverandør
Flytebru

Arbeidsfellesskapet Norconsult- Dr. techn. Olav Olsen (OO-NO)

Hengebru i ett spenn på Aakvikgrunnen

Arbeidsfellesskapet Norconsult- Dr. techn. Olav Olsen (OO-NO)

Hengebru i ett spenn 

Arbeidsfellesskapet Norconsult- Dr. techn. Olav Olsen (OO-NO)

Hengebru i to spenn på TLP (tension leg platform) Arbeidsfellesskapet Aas-Jakobsen, Multiconsult, COWI (AMC)

– Forprosjektene vi har fått presentert nå vil gi Vegvesenet det faglige grunnlaget for å beslutte hvilket brukonsept som egner seg for de to fjordene. Når vi har valgt brukonsept og fått det kontrollert i henhold til håndbok N400 Bruprosjektering, er vi klare for videre arbeid med kommunedelplan, reguleringsplan, kostnadsanslag og innspill til Nasjonal transportplan, avsluttet Hasselø.

Fjordkryssingene E39 Halsafjorden og E39 Sulafjorden er en del av Ferjefri E39

Les også artikkelen Statens vegvesen presenterte forprosjekter for mulige brukonsepter for Sulafjorden

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal