Planar for E39 Rogfast i kommunane Randaberg, Kvitsøy og Bokn.

Kommunedelplan/konsekvensutgreiing

Statens vegvesen utarbeidde kommunedelplanar med konsekvensutgreiing i juli 2007, og desse blei handsama og vedtekne i løpet av 2009 og 2010.

Reguleringsplanar

Statens vegvesen har utarbeidd reguleringsplanar for E39 Rogfast i kommunane Randaberg, Kvitsøy og Bokn. Desse vart handsama og vedtekne i perioden 2013–2015.

I tillegg er det utarbeidd reguleringsplanar for massedeponi / næringsareal i Mekjarvik sør (Randaberg), på Krågøy (Kvitsøy) og i Arsvågen (Bokn). Desse vart handsama og vedtekne i perioden 2014–2016. 

Nasjonal Transportplan (NTP)

Prosjektet er omtalt i NTP (2010–2019), i NTP (2014–2023) og i NTP (2018-2029).

I siste NTP er prosjektet gitt fylgjande omtale:

"E39 Rogfast Prosjektet E39 Rogfast er det første ferjeavløsningsprosjektet i ambisjonen om en ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Prosjektet omfatter en undersjøisk tunnel på 26,7 km med to løp under Boknafjorden mellom Randaberg og Bokn kommuner i Rogaland. I tillegg omfatter prosjektet bygging av en 3,7 km lang tunnelarm med ett løp til Kvitsøy. Armen til Kvitsøy blir fylkesvei. Med en planlagt dybde på 392 m under havoverflaten vil Rogfast bli verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel. Tilknytning til eksisterende E39 i Randaberg vil skje i Harestadkrysset som er forutsatt gjennomført som del av prosjektet E39 Smiene – Harestad innenfor den planlagte Bypakke Nord-Jæren. Ferjesambandene E39 Mortavika – Arsvågen og fv 521 Mekjarvik – Kvitsøy legges ned når Rogfast åpnes for trafikk. I tillegg er det forutsatt at dagens E39 fra Randaberg over Rennesøy til Mortavika blir omklassifisert til fylkesvei. E39 Rogfast vil være viktig for utviklingen av et felles bo- og arbeidsmarked på Sør-Vestlandet. Prosjektet gir store gevinster for lokalbefolkningen og næringslivet med tanke på framkommelighet. Forventet reisetid mellom Nord-Jæren og Haugalandet blir redusert med om lag 40 minutter, inkludert ventetid på ferjeleiet. Reisetiden til/ fra Kvitsøy blir redusert med om lag det samme. Det er lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjektet. Det vil bli lagt frem en proposisjon til Stortinget med forslag til utbygging og finansiering av prosjektet."