Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har oversendt detaljreguleringsplan for fv. 410 Grødemveien, planID2016001, til sluttbehandling i Randaberg kommune.

Se plandokumentene 

Endringer som er gjort i forbindelse med vedtak etter førstegangsbehandling

  • Statens vegvesen gjorde en risikovurdering som følge av endringen foreslått av kommunen i vedtaket etter førstegangsbehandling. Endringen det ble gjort en risikovurdering på var av krysset mellom Grødemveien og Torvmyrveien, der myke trafikanter får prioritet i krysset/avkjørselen. Konklusjonen på denne risikovurderingen er at kryss 1 (Grødemveien X Torvmyrveien) kan reguleres som forkjørsregulert for sykkelveg med fortau over sideveg, dersom den blir hovedsykkelrute. Kryss 2 (Torvmyrveien X nytt boligfelt) kan reguleres som forkjørsregulert for sykkelveg med fortau over sideveg. Her ble det derfor ingen endring i plankart som vedtaket foreslo, men regulert løsning ved førstegangsbehandling beholdes på bakgrunn av risikovurderingen.
  • Det er lagt inn flere parkeringsplasser for bil, og det er også lagt til rette for sykkelparkeringsplasser.
  • Tillegg i bestemmelser: §7-3 Parkering er ikke tatt til følge. Bestemmelsen tas ikke inn i planen, men avklares i byggeplanfasen.

Endringer som er gjort i forbindelse med høringen

  • Det er gjort presiseringer i bestemmelsene for §7-2 Gang-/sykkelveg (SGS)
  • Det er lagt til bestemmelse for massehåndtering i planen, § 3-3 Massedisponeringsplan
  • Bestemmelsen for kulturminner, § 4-2, er utvidet til å også omfatte kulturminne id 229567. Aktuelt kulturminne er også tegnet inn på plankartet.
  • Det er laget en illustrasjon i planbeskrivelsen som visualiserer hvordan planforslaget henger sammen med tilgrensede planer. Kapittel 2.2, figur 3.
  • Vi har justert på adkomsten til nytt utbyggingsområde nord for Torvmyrveien, jfr. kommentar fra Abacus på vegne av utbygger JM Norge AS.
  • Vi har justert avlingsveg og feundergangen på eiendommen til Magnus Grødem. Stor stein og matjord fra eiendommen er sikret i bestemmelsene.
  • Det er laget en illustrasjon i planbeskrivelsen som viser kobling mellom denne planen og omliggende planers vegsystem for gående og syklende. Kapittel 4.4.4, figur 17.
Aktuelt for fylke(r): Rogaland