Norge har fått ny europaveg

— Nå kan du følge samme veg fra Alta til Sicilia. Riksveg 93 har blitt til E45, og Norge har fått en helt ny europaveg på 172 kilometer.

Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning rv. 93 Kløfta til offentlig ettersyn

— Med hjemmel i plan og bygningslovens §§3-7 og 12-10 har Statens vegvesen, i samarbeid med Alta kommune utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for rv. 93 parsell Kløfta. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for rv. 93, gjennom ny tunnel for å unngå rasutsatt del av strekningen.

Varsel om oppstart av regulering rv. 93 Kløfta

— Statens vegvesen vil i henhold til Plan- og bygningslovens §§ 3-7 og 4-1, og i samarbeid med Alta kommune, starte regulering av rv. 93 Kløfta. Reguleringen vil også omfatte område for deponering av overskuddsmasser fra veganlegget.