Strekningen Fjerdingen-Grøndalselv er en del av det store utbedringsprosjektet E6 Grong-Nordland grense. Prosjektet omfatter bygging av om lag 12 km med ny E6. Det legges opp til en standard som kan skiltes for 90km/t med vegbredde 9 meter. Dette vil gi en veg med mye bedre linjeføring. Altså en veg som har slakere svinger og mindre stigninger enn det dagens E6 har.

Første delstrekning på om lag 1 km ble åpnet allerede i 2021. Denne strekningen omfatter ny bru over Fjerdingelva med tilstøtende vei. Arbeidet med øvrige deler er delt inn i to kontrakter.

Letnes Entreprenør fått kontrakten på planlegging, prosjektering og bygging fra Fjerdingen til Grøndalselv, mens Peab har kontrakten med bygging av ny bru over Grøndalselv med noe tilstøtende veg. Prosjektet avsluttes ved Heimly, ca 500 meter nord for Grøndalselv, hvor ny E6 koples på eksisterende veg.

Strekningen som Letnes bygger er ca 10 km. Arbeidet startet våren 2022. Det planlegges å åpne en del av strekningen fra Fjerdingen og nordover sent  høsten 2023. Resterende del skal etter planen åpnes samtidig som den nye brua over Grøndalselv er ferdig. Målet er å kunne åpne hele delstrekningen før sommerferien 2024.

 

12.07.2023 — God fremdrift på E6 Fjerdingen–Grøndalselv

Flere nyheter

Se også: 

26. oktober 2021 — Den nye Fjerdingelvbrua på E6 i Grong kommune er offisielt åpnet

Ny E6 planlegges øst for dagens E6 på nesten hele strekningen. Et kort parti ligger helt inntil dagens veg på vestsiden. Sør for Fjerdingelva, forbi Åsmulen og sør for Grøndalselv blir ny E6 delvis liggende flere hundre meter unna dagens E6, men på mesteparten av strekningen blir den liggende nært dagens.

Den nye vegen blir ca. 500 meter kortere enn dagens E6. Sammen med høyere fartsgrense blir reisetida på strekningen redusert med om lag 20 prosent. Trafikksikkerheten blir også vesentlig bedre. 

rtet viser strekningen som skal bygges ut, fra Fjerdingen til Grøndalselv. Fjerdingselvbrua med tilstøtende veg, markert med blå ring i nedre halvdel av kartet, ble åpnet i oktober 2021.
Kartet viser strekningen som skal bygges ut, fra Fjerdingen til Grøndalselv. Fjerdingselvbrua med tilstøtende veg, markert med blå ring i nedre halvdel av kartet, ble åpnet i oktober 2021.

Færre avkjørsler

Antall avkjørsler blir vesentlig redusert for å kunne skilte for 90 km/t. Det planlegges med avkjørsel ved Tettmoen, Åsmulen, Sæterhaugen og Granmo.

Dagens kryss med Folmervegen planlegges flyttet litt lenger sør og bli felles med adkomst til Sæterhaugen.

Ny bru over E6

Ved Grøndalselv planlegges fylkesvegen mellom Lassemoen stasjon og Skorovatn på bru over ny E6. Kryss med av og påkjøring E6 blir på vestsiden, med bussholdeplass og mulighet for pendlerparkering i kryssområdet.

Det planlegges også et midlertidig asfaltverk ved Grøndalselv i anleggsfasen, og det bli etablert midlertidige riggområder og brakkerigg på strekningen.

Hva skjer med dagens E6?

Dagens E6 på strekningen planlegges beholdt som adkomst til boliger og gårdsbruk eller driftsveg for skogbruket. Den blir imidlertid smalnet og asfalten blir fjernet på strekninger der den kun blir benyttet til skogsdrift.

Arealer langs E6 som i dag er ryddet for skog av hensyn til sikt planlegges tilplantet. Sammen med bevaring av myr er dette positivt for klimaregnskapet.

Vei:
E6
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Grong, Namsskogan
Fylker:
Trøndelag
Lengde:
11 km
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2014-2023
Totalkostnad:
450 millioner. i 2018-kroner

E6 Fjerdingen–Grøndalselv © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Namsenvegen 1534, 7873 Harran. 

NB: Kontoret er ikke daglig betjent. Avtal gjerne besøk på forhånd. 

Kontakter

Harald Inge Johnsen

Prosjektleder
Telefon:
915 12 885
E-post:

Arild Gjerde

Byggeleder - E6 Fjerdingen-Grøndalselv
Telefon:
977 44 710
E-post:

Janne Staulen Venes

Byggeleder E6 Grøndalselvbrua
Telefon:
920 36 766
E-post:

Knut Haarvik

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
91 36 30 44
E-post:

Sist oppdatert: