For å oppnå tilfredsstillende standard over lengre strekninger blir en del av midlene i Nasjonal transportplan (NTP) satt av til utbedringsstrekninger.

I NTP 2022–2033 er E6 Grong–Nordland grense med sine 94 kilometer prioritert som et langt utbedringsprosjekt. I dag er denne delen av E6 tidvis smal og svingete med dårlig bæreevne. Ved hendelser som sperrer veien er det svært lang omkjøringsveg.

Totalt er det i NTP 2022–2033 foreslått å bruke 2917 millioner (2021-kr) til større utbedringer på denne strekningen. Det legges opp til å bruke 959 millioner kroner i planens første seks års periode 2022–2027 og 1958 millioner kroner fra 2028–2033.

Prosjektet har fem delstrekninger der strekkningen Harran-Trones er under bygging:

Les flere nyheter her:

23. januar 2024 - Godkjent reguleringsplan for E6 Brekkvasselv–Fossheim

18. januar 2023 — E6 Fjerdingen-Grøndalselv er i rute

12. juli 2023 — God fremdrift på E6 Fjerdingen-Grøndalselv

 

HØRINGER OG VARSLER:

16. februar 2024  Varsel om offentlig ettersyn og høring - E6 Fossheim-Namsskogan sør

 

 

Prosjektets hovedmål er å:

  • gi mesteparten av strekningen 9 meters vegbredde
  • legge til rette for mest mulig 90 sone, blant annet ved å redusere antallet avkjøringer og kryss
  • gi økt trafikksikkerhet
  • sikre raskere og mer forutsigbar fremkommelighet
  • ivareta lokalbefolkningens transportbehov
Kart som viser utbedringsprosjektet E6 Grong-Nordland grense med delstrekninger.
Kart som viser utbedringsprosjektet E6 Grong-Nordland grense med delstrekninger.

E6 Fjerdingen-Grøndalselv

E6 Fjerdingen-Grøndalselv er et delprosjekt langs utbedringstrekningen E6 Grong-Nordland grense.

rtet viser strekningen som skal bygges ut, fra Fjerdingen til Grøndalselv. Fjerdingselvbrua med tilstøtende veg, markert med blå ring i nedre halvdel av kartet, ble åpnet i oktober 2021.
Kartet viser strekningen som skal bygges ut, fra Fjerdingen til Grøndalselv. Fjerdingselvbrua med tilstøtende veg, markert med blå ring i nedre halvdel av kartet, ble åpnet i oktober 2021.

Den nye vegen mellom Fjerdingen og Grøndalselv får slakere svinger, mindre stigninger og en gjennomgående bredde på ni meter. Den 12 kilometer lange parsellen antas å stå ferdig våren 2024. Det legges opp til en standard for skilting 90 km/t.

Delprosjektet er i byggefase der Fjerdingelvbrua med tilstøtende veg ble åpnet i oktober 2021. Reguleringsplanen for strekningene sør- og nord for Fjerdingelv bru, ble politisk behandlet og godkjent i kommunene Grong og Namsskogan i april 2022. Letnes Entreprenør AS startet arbeidet med å beygge vegen like etter.

Vei:
E6
Fase:
Planfase
Kommuner:
Grong, Namsskogan
Fylker:
Trøndelag
Lengde:
94000 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
Beløp i NTP 2022-2033: 2917 mill. 2021-kr.
Oppstart:
Vår 2024
Antatt åpnet:
Høst 2033

E6 Grong–Nordland grense © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Namsenvegen 1534, 7873 Harran. 

NB: Kontoret er ikke daglig betjent. Avtal gjerne besøk på forhånd. 

Kontakter

Harald Inge Johnsen

Prosjektleder
Telefon:
915 12 885
E-post:

Dröfn Helgadóttir

Planleggingsleder E6 Grong-Nordland grense
Telefon:
71 27 41 86
E-post:

Knut Haarvik

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
913 63 044
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre