Statens vegvesen skal starte opp arbeidet med detaljregulering for E6 Mellingsmoen-Nordland grense. Vi ber med dette om innspill til arbeidet.

Strekningen som skal reguleres er ca. 10 km lang, og er en delstrekning i utbedringsprosjektet E6 Grong-Nordland grense. Strekningen starter i sør ved Løvmoen, og avsluttes i nord ved fylkesgrensen mellom Trøndelag og Nordland.

Kart over planområdet som strekker seg fra Mellingsmoen i sør til Nordland grense
Kart over planområdet som strekker seg fra Mellingsmoen i sør til Nordland grense

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en forbedring av vegstandard, trafikksikkerhet og fremkommelighet på strekningen. Det vil være behov for ny veg utenfor dagens trasé og ny/utbedret bru over Mellingselva. Dagens E6 opprettholdes stedvis som lokal atkomstveg til bebyggelsen langs strekningen.

Varselbrev er sendt ut til grunneiere innenfor planområdet, naboer til planområdet, berørte interesseorganisasjoner og offentlige myndigheter, og kan lastes ned her (pdf). 

Det foreslås at det utredes tre alternative løsninger, også kalt blå, rød og grønn linje, i tillegg til 0-alternativet (dagens veg uten tiltak, med samme drifts- og vedlikeholdstrategi som i dag).

Kart med alternative veglinjer
Kart med alternative veglinjer

Krav til konsekvensutredning og planprogram

Statens vegvesen som forslagsstiller har vurdert at planen utløser krav til konsekvensutredning (KU), jf. forskrift om konsekvensutredning §10, og i den forbindelse er det utarbeidet et planprogram. Kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8, og planen blir utarbeidet i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 3-7.

Et planprogram er en plan for prosessen og planarbeidet og skal klargjøre formålet med planarbeidet, i tillegg til å avklare rammer og premisser for den videre prosessen mot endelig detaljreguleringsplan for E6 Mellingsmoen-Nordland grense. Forslag til planprogram legges nå ut til høring og offentlig ettersyn. Etter høringsperioden skal Statens vegvesen bearbeide planprogrammet i henhold til de merknader som er kommet. Deretter oversendes planprogrammet til Namsskogan kommune som skal behandle og fastsette planprogrammet.

Forslag til planprogram med tilhørende plandokumenter og vedlegg er tilgjengelige her

Ber om innspill

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til planarbeidet og planprogrammet. Husk å merke e-post eller brev med ref: 22/227448. Frist for innspill er 05. juli 2024.

Innspill sendes skriftlig til:

  • firmapost@vegvesen.no eller
  • Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

Har du spørsmål kan du kontakte: Planleggingsleder Dröfn Helgadóttir på telefon
71 27 41 86 eller epost til drofn.helgadottir@vegvesen.no, eller prosjektleder Harald Inge Johnsen på telefon 915 12 885 eller epost til harald.johnsen@vegvesen.no.

Informasjonsmøte

Det ble avholdt et åpent informasjonsmøte mandag 27. mai 2024 kl. 17:00 i Kommunestyresalen i kommunehuset på Namsskogan, R.C. Hansen vei 2. Presentasjonene fra møtet kan finnes igjen her.

Befaring

Fagressursene som deltar i planarbeidet skal på befaring i planområdet tirsdag 4. juni. De vil være synlige i uniformerte klær og biler langs strekningen, og kan få behov for å benytte private veger for å gjennomføre befaringen.

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag