Reguleringsplan E6 Brekkvasselv – Namsskogan S, delstrekning Brekkvasselv – Fossheim er vedtatt av Namsskogan kommune.

Reguleringsplanen ble enstemmig vedtatt av kommunestyret i Namsskogan kommune like før jul 2023. Planen har fått planID 5044- 2023003. Høringsperioden har vært fra 28.09.2023 til 09.11.2023.

Den vedtatte reguleringen er utarbeidet som detaljreguleringsplan og består av plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse og ROS-analyse. Dokumentene knyttet til reguleringsplanen finner du her.

Grunnlag for ny E6

Hensikten med reguleringsplanen er å skaffe et formelt grunnlag for bygging av ny E6 på strekningen E6 Brekkvasselv-Fossheim. For utbedringsprosjektet E6 Grong-Nordland grense, som prosjektet er en del av, er det besluttet å bruke vegklasse H1 med mest mulig 90 km/t.

Grong-Nordland grense ligger i Nasjonal Transportplan (NTP), men Stortinget må bevilge penger over statsbudsjettet før den regulerte strekningen kan bygges.

Vegen videre nordover

Forslag til reguleringsplan videre nordover for strekningen Fossheim – Namsskogan vil komme ut på høring i januar 2024. Høring og offentlig ettersyn vil bi annonsert på vanlig måte i tråd med bestemmelsene i plan- og bygningsloven

Erstatning/ innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15- 3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Klageadgang

Du kan klage på kommunens vedtak, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker fra du har mottatt vedtaket. Begrunnet klage sendes til postmottak@namsskogan.kommune.no

Øvrige dokumenter og informasjon kan fås tilsendt ved henvendelse til Grong kommune v/Odin Magnus Johnson på odin.johnson@grong.kommune.no