Detaljreguleringsplan for E6 Brekkvasselv-Namsskogan S, delstrekning Fossheim-Namsskogan S, er nå lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

I samsvar med plan- og bygningslovens §12-10 har Statens vegvesen lagt detaljreguleringsplan for E6 Brekkvasselv-Namsskogan S, delstrekning Fossheim-Namsskogan S til høring og offentlig ettersyn. 

Planforslaget ligger ute på høring og offentlig ettersyn fra 16.02.2024-04.04.2024.

Reguleringsplanen er utarbeidet etter pbl. §§ 3-7 og 12-3 i samarbeid med Namsskogan kommune. Det betyr at Statens vegvesen utarbeider og legger forslaget til reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn, mens Namsskogan kommune sluttbehandler og vedtar planen.

Planavgrensning

Ved melding om oppstart av planarbeidet omfattet planområdet strekningen fra Brekkvasselv i sør til jernbanebrua ved Vintermyr i nord (omtalt som Namsskogan S). I løpet av planarbeidet er det besluttet å dele planen i to. Den sørligste delen, delstrekningen E6 Brekkvasselv-Fossheim, ble sendt på høring i september 2023 og vedtatt i Namsskogan kommune like før jul 2023. Den delen som nå legges ut på høring og offentlig ettersyn er den nordligste delen, E6 Fossheim-Namsskogan S.

Formålet med planen

Hensikten med reguleringsplanen er å skaffe et formelt grunnlag for bygging av ny E6 på strekningen E6 Fossheim-Namsskogan S.

Kort om planen

E6 Fossheim-Namsskogan S er prioritert delstrekning i utbedringsprosjektet E6 Grong-Nordland grense. Planområdet er 559,5 daa og består i all hovedsak av skog og utmark, med unntak av Namsstad grussuttak og mindre boligklynge ved Bjørhusdal. Det legges til rette for ny veglinje stort sett øst for dagens veg, men hovedsakelig i samme trasé, unntatt nord for Bjørhusdal hvor ny veglinje forskyves omtrent 150m mot øst og gradvis møter dagens veglinje ved jernbanebrua ved Vintermyr. Det er lagt til grunn 9m bred veg iht. H1-standard med geometri ellers i tråd med H2-standard for å kunne tillate mest mulig 90 km/t, jf. vegnormal N100 Veg og gateutforming.

Bildet viser er utsnitt av plankartet for strekningen E6 Fossheim - Namsskogan S i Namsskogan kommune.
Utsnitt plankart - Fossheim-Namsskogan S

Ytterligere detaljer om planforslaget og konsekvensene av tiltakene er beskrevet i planbeskrivelsen og tilhørende fagrapporter/-notater. På bakgrunn av at planarbeidet har omfattet hele strekningen Brekkvasselv-Namsskogan S langt inn i prosessen mot høring tar noen fagrapporter/-notater for seg hele strekningen og er ikke delt opp iht. den delstrekningen som nå er lagt ut på høring.

Plandokument

Planforslaget med alle tilhørende plandokumenter og fagrapporter/-notater er tilgjengelig her

Eller via nettsiden:

  • https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e6namdalen/

Merknader

Har du merknader til planforslaget ber vi deg å sende dette skriftlig til oss innen 4. april 2024. Merknader sendes til eller med brevpost til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer. Henvendelsen merkes med ref. 22/227408.

Ta gjerne kontakt med oss

Har dere spørsmål til planforslaget ber vi dere gjerne ta kontakt med oss:

Planleggingsleder Dröfn Helgadóttir

Telefon: 71274186/95144449

Epost: drofn.helgadottir@vegvesen.no

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosjektleder Harald Inge Johnsen

Telefon: 74122209/91512885

Epost: harald.johnsen@vegvesen.no