Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Forslag til detaljregulering for E6 Helgeland sør, parsell Flyum til Lille Majavatn, er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Grane kommune. Statens vegvesen er ansvarlig for saksbehandlingen fram til oversendelse til kommunen til politisk vedtak. Vi ber med dette om merknader til planforslaget.

Beskrivelse av prosjektet

Detaljreguleringen skal oppheve reguleringsplan for Flyum til Kappfjelli, vedtatt i 2013. Den nye planen har flere endringer. Dette gjelder:

  • Det planlegges for fartsgrensen 90 km/t på store deler av parsellen
  • Gjennomgang av løsninger for reindriftsnæringen
  • Utvidelse av planområdet i retning nord til Lille Majavatn
  • Håndtering av drivsnøproblematikken
  • Håndtering av hekkeområdet Hansmyra

Høring/offentlig ettersyn

Planforslaget sendes på høring i tiden 25.03.2021-09.05.2021. Plandokumentene kan du finne:

Pga. Covid-19 (Koronaviruset) legges det ikke ut papirversjoner av planforslaget hos Statens vegvesen og Grane kommune. Det vil heller ikke bli gjennomført offentlig informasjonsmøte.

Statens vegvesen tar sikte på å legge frem planforslaget til sluttbehandling i Grane kommune den 22.06.2021. På grunn av denne fremdriften gis det ikke noen utsatt høringsfrist og det er derfor viktig å komme med merknader innen høringsfristens utløp. Merknader som ikke kommer innen høringsfristens utløp vil ikke bli vurdert videre.

Merknader

Eventuelle merknader til planforslaget merkes med referanse 20/191975, må være skriftlige og sendt innen 09.05.2021 til:

  • med kopi til
  • eller alternativt Statens vegvesen, Pb. 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

Ta gjerne kontakt

Hvis du har spørsmål om planarbeidet, kan du kontakte Statens vegvesen:

  • Stefan Kersting, planleggingsleder, på telefon 75 58 61 30 eller e-post

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven §12-10. Planen blir utarbeidet etter §§12-3 og 3-7.

Aktuelt for fylke(r): Nordland