Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Vi ber med dette om innspill for å utarbeide reguleringsplan for E6 Brekkvasselv-Namsskogan S.

Statens vegvesen skal i samråd med Namsskogan kommune utarbeide reguleringsplan for E6 Brekkvasselv-Namsskogan S.

Vi ber med dette om innspill til planarbeidet innen 30.03.2023 per brev eller epost.
Adresse: Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.
Eller firmapost@vegvesen.no

Merk brevet eller eposten med saksnummer: 22/227408.

Beskrivelse av prosjektet

E6 gjennom Namdalen er hovedforbindelse nord/sør mellom Sør- og Nord-Norge, og har svært høy andel tungtransport. Vegen har en viktig funksjon som transportåre, spesielt for gods- og turisttransport.

Dagens vegbredde, bæreevne og kurvatur gir utfordringer både med tanke på sikkerhet og fremkommelighet. Deler av strekningen ligger under nivået for 200års flommen. Dagens trasé har relativt god linjeføring på deler av strekningen. Terrenget og nærhet til jernbanen gir ikke mulighet for store forandringer i linjevalget eller muligheter for store innkortinger på strekningen.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny bru over Brekkvasselv og utbedring av dagens E6 mellom Brekkvasselv og Namsskogan sør, inkludert tilstrekkelig sikkerhet mot flomnivå. Samtidig skal konflikter med jernbanesporet og inngrep i verdifulle områder langs vegens trasé unngås.

Det skal tilrettelegges for 9m bred veg iht. H1-standard og geometri ellers i tråd med H2-standard for å kunne tillate 90km/t, jf. i vegnormal N100 Veg og gateutforming.

Prosjektet er en del av det store utbedringsprosjektet E6 Grong-Nordland grense.

Dokumenter

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag, Grong