Statens vegvesen varsler om utvidelse av planområdet for arbeidet med reguleringsplan E6 Brekkvasselv-Namsskogan S, jf. plan- og bygningsloven § 12-8.

Oppstart av planarbeidet ble varslet i mars 2023. Planarbeidet gjøres i samarbeid med Namsskogan kommune, og utføres som en detaljregulering, etter plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny bru over Brekkvasselv og utbedring av dagens E6 mellom Brekkvasselv og Namsskogan sør. I forbindelse med detaljering av planen har utfordringer med flomnivå, antall avkjørsler og tilstand på dagens veg ført til at bygging av ny veg utenfor dagens veg vurderes i større grad aktuell enn ved oppstart. Det er derfor behov for å utvide varslet planområde for å sikre tilstrekkelig areal til gjennomføring av nødvendige tiltak. Vegvesenet har derfor behov for å utvide varslet planområde for å sikre tilstrekkelig areal til gjennomføring av nødvendige tiltak.

Utvidelsene ligger i all hovedsak øst for dagens veg, jf. vedlagt kart under. Tidligere varslet planområde vises i blått og nye grenser vises med rødt.

Her finner du tidligere informasjon og dokumentene til reguleringsplanarbeidet

 Planavgrensningen tar høyde for behov for midlertidige anleggsarealer. Det er fortsatt slik at planavgrensningen vil bearbeides, innsnevres og eventuelt deles opp i mindre planområder før planen fremmes til høring og endelig godkjenning.

Konsekvensutredning

Det vurderes fortsatt at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning. De planlagte tiltakene kommer i berøring med miljø- og samfunnshensyn men vurderes ikke å få vesentlige virkninger.

Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning etter §§ 6 eller 7 i forskrift om konsekvensutredninger. Planarbeidet vurderes ikke til å få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn etter § 10, og utløser da heller ikke krav om konsekvensutredning etter § 8.

Har du innspill?

Har du innspill, kommentarer eller nyttig informasjon i forbindelse med utvidelse av planområdet, ønsker vi en skriftlig tilbakemelding innen 4. september 2023.

Dette kan sendes til:

Statens vegvesen, postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer eller på epost til firmapos@vegvesen.no.

NB: Merk brevet eller eposten med saksnummer: 22/227408.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Statens vegvesen v/

Planleggingsleder Dröfn Helgadóttir

epost drofn.helgadottir@vegvesen.no

Tlf. 71 27 41 86

Prosjektleder Harald Inge Johnsen

e-post: harald.johnsen@vegvesen.no

Tlf: 915 12 885

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag, Namsskogan