Statens vegvesen har med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 og i samarbeid med Saltdal kommune utarbeidet forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for E6 Hestbrinken–Borkamo.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbedring av den ca. 5,8 km lange vegstrekningen som har dårlig standard.

Planprogram, fastsatt av kommunen 24. juni 2014 ligger til grunn for reguleringen.

Konsekvensutredningen omfatter vurderinger av det planlagte tiltakets virkninger på reindriften både i bygge- og driftsfasen.

Høring/offentlig ettersyn

Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden 10. juli –11. september 2017 på følgende steder:

  • Saltdal kommune, rådhuset, 8250 Rognan
  • Saltdal turistsenter AS, Storjord, 8255 Røkland
  • Statens vegvesen Region nord, regionvegkontoret, Dreyfushammarn 31, 8002 Bodø 

Informasjonsmøte

Det vil i løpet av august bli holdt et åpent møte på Storjord. På møtet vil det også bli informert om planleggingen så langt for strekningen E6 Sørelva–Viskis. Nærmere opplysninger om tid og sted for møtet vil bli annonsert senere.

Merknader

Eventuelle merknader til planforslaget E6 Hestbrinken–Borkamo må være skriftlige og sendt innen 11. september 2017 til: Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø eller

Spørsmål kan rettes til Statens vegvesen ved Roar Andersen, tlf. 75 55 27 95, e-post: (eller Arild Hegreberg, tlf. 755 52853, e-post: )

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)
Aktuelt for fylke(r): Nordland