Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Planforslaget for detaljregulering av ny bru på E6 over Transfarelv i Alta kommune er nå ute til høring.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7 har Statens vegvesen, i samarbeid med Alta kommune, utarbeidet detaljregulering for E6 Ny Transfarelv bru.

Planforslaget omfatter ny bru over Transfarelv med gang- og  sykkelveg, og forslaget tilrettelegger for oppgradering av tilstøtende E6 til vegnormalstandard.

Planområdet ligger i kommunens kjerneområde for landbruk, og arealinngrep på matjord er holdt til et minimum. Langs elva har grunnundersøkelser avdekket sprøbruddsmaterialer, og planen tilrettelegger for masseutskifting samt erosjonssikring i elveløpet.

Planforslaget ligger ute på høring og offentlig ettersyn i perioden 15. mai til 30. juni 2023.

Last ned plandokumenter

Fagrapporter

Innspill og merknader

Vi ber om at dere sender innspill og merknader til planforslaget til oss innen 30.06.2023 per brev til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller e-post firmapost@vegvesen.no

Kontaktinformasjon

Dersom dere har spørsmål om planforslaget, kan dere kontakte planleggingsleder Heidi Martens på e-post: heidi.martens@vegvesen.no eller på telefon: 24 01 73 97.

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark