Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen starter konsekvensutredning for to alternative veglinjer for prosjektet E6 Ulvsvågskaret.

Formålet med utredningen er å avdekke de viktigste konsekvensene prosjektet vil ha med hensyn til miljø, naturressurser og samfunn.

­–Vi har funnet to mulige hovedkorridorer for en ny E6, som er valgt på basis av kjent kunnskap og de innspillene vi har fått så langt. Gjennom konsekvensutredningen skal vi skaffe informasjonen vi trenger som grunnlag til å beslutte hvilken av dem vi skal gå videre med, sier prosjektleder Knut Sjursheim i Statens vegvesen.

Et detaljert kart over alternativene kan lastes ned i menyen til høyre i saken

Flere tunnelmuligheter

Alternativ én og to går i samme trasé fra Kvannelv bru til Mellomvasselv. Derfra går de videre i hver sin retning.

  • Alternativ én går gjennom Skilvassbakk, ovenfor dagens E6. Alternativet består egentlig av fire traséer: to mulige tunnelinnslag, der hver av dem har to mulige tunnelløp til Ulvsvåg.
  • Alternativ to ligger øst for alternativ én, gjennom en lang tunnel til Ulvsvåg. Hvis denne korridoren blir valgt, vil det bli etablert en ny vegforbindelse til Skilvassbakk.

Begge alternativer vil gi overskudd av masser. Mulige deponeringssteder for disse massene inngår i konsekvensutredningen.

Feltundersøkelser i år

Gjennom 2020 skal det gjøres flere undersøkelser ute i veglinjene som er valgt, blant annet grunnboringer for analyser av geotekniske og geologiske forhold. Grunneiere som blir berørt av dette arbeidet blir kontaktet. Det skal også gjennomføres kulturminneundersøkelser i regi av Nordland fylkeskommune og Sametinget.

Mer informasjon om konsekvensutredningen finner du i planprogrammet.

Konsekvensutredningen skal være gjennomført denne høsten, hvorpå Statens vegvesen vil velge veglinje for detaljregulering. Forslag til reguleringsplan skal være ferdig og klar til høring og offentlig ettersyn tidlig i 2021.

Prosjektet E6 Ulvsvågskaret er omtalt i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029. Bygging kan tidligst komme i gang i 2024.

 

Statens vegvesen går videre med to mulige hovedkorridorer for ny E6 til Ulvsvåg. Grafikk: Visuell kommunikasjon // Statens vegvesen Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Nordland