Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen ber om innspill til nødvendige endringer i vedtatt reguleringsplan for E8 Sørbotn-Laukslett.

De foreslåtte endringene knyttet til  E8 Sørbotn-Laukslett (plan-ID 1920) har et begrenset omfang. De behandles derfor i en forenklet prosess etter plan- og bygningsloven § 12-14.  Endringsforslaget  legges på denne bakgrunn ut til høring og offentlig ettersyn i  perioden  4. januar - 25. januar 2023.

Bakgrunn og omfang

Under arbeidet med prosjektets byggeplan har Statens vegvesen kommet frem til at det må gjøres noen endringer av vedtatt reguleringsplan. Endringene går ikke ut over hovedrammene i reguleringsplanen og berører ikke hensyn til viktige natur- og friluftsområder. Les mer om dette i planbeskrivelsen (se plandokumenter under).

Frist for innspill

Høringsperioden er som beskrevet over tre uker.  Vi ber derfor alle som  har merknader til planen om å kontakte oss skriftlig innen 25. januar 2023.

Merknader sendes til  eller postadresse Statens vegvesen, postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer. E-post og brev må merkes med 20/8402.

Plandokumenter:

Vedlegg: