Bestillingen er i tråd med ambisjonene til både sittende regjering og foregående regjering, og den er nedfelt i gjeldende NTP 2014 – 2023.

Statens vegvesen har derfor utarbeidet en utviklingsstrategi for Ferjefri og utbetra E39. Den viser at det er mulig å realisere prosjektet på 20 år – både ut fra teknologiutvikling, planlegging og bygging. Det som vil gjøre dette krevende er nødvendig finansiering.

Utviklingsstrategien synliggjør en mulig konkret gjennomføringsplan, der både planfaser og utbyggingsfaser for de enkelte delstrekningene er satt inn i en tidsakse over 20 år.

De viktigste kriteriene for å få dette til:

  • Nødvendig teknologi for de vanskeligste fjordkryssingene må være på plass
  • Nødvendig tid til planlegging
  • Hensyn til entreprenørmarkedet –økonomisk belastning mest mulig jevnt fordelt over perioden.

Utviklingsstrategi for ferjefri og utbedret E39 er en selvstendig rapport uavhengig av Grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan 2018-2029. Det er ikke nødvendigvis samsvar mellom rangeringslistene i etatsgrunnlaget og prosjektene som er foreslått i utviklingsstrategien for perioden 2018-2029.

Kontakt

Leder av delprosjektet er Kjetil Strand.