Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

I tilknytning til brukonstruksjonene langs E39, skal prosjektet vurdere potensialet for energiproduksjon fra vind, sol, bølger og tidevannsstrøm.

Stort potensial for å produsere fornybar energi

Studiene har vist en rekke interessante muligheter. Det foreligger sterke indikasjoner på at det er stort potensial for å produsere fornybar energi i tilknytning til vegkonstruksjoner og anlegg. Fornybar strømproduksjon vil bidra til å redusere klimaspor fra bygging og drift av slik infrastruktur, og i enkelte tilfeller kan den bidra til finansiering til byggeprosjektet. Norge har både naturgitte forutsetninger og tilgang til fagkompetanse som gjør det mulig å være en ledende aktør innen området.

Det foreligger i dag flere FoU-prosjekter og aktiviteter innenfor energi, miljø og klima knyttet til delprosjektet, eksempelvis materialtyper, metoder, holdbarhet, langsiktige miljø- og utslippsegenskaper. I tillegg pågår det flere aktiviteter i Statens vegvesen som skal bidra til å oppnå et lavutslippssamfunn.

Overføring av kunnskap og kompetanse til andre vegprosjekter

Prosjektet skal sørge for at E39 blir en mer bærekraftig, klimanøytral og fremtidsrettet korridor. Dette skal bidra til å nå nasjonale klimamål, og korridoren vil bli benyttet som en demonstrasjonsarena for å skape bedre forutsetninger for implementering og disseminering av FoU-resultater.Dette skal også gi mulighet for overføring av kunnskap og kompetanse til andre vegprosjekter via større samhandling med Transportavdelingen og Vegavdelingen i Vegdirektoratet. 

Prosjektet dekker fokusområde innenfor følgende tema:

Redusere veganleggets totale energibehov via:

 • Energihøsting for eget bruk eller levering til el-nettet
 • Innovative tiltak for energieffektivisering

Redusere klimautslipp fra veginfrastruktur

 • Innovative materiale for å redusere materialbruk
 • Innovative konstruksjoner for å forlenge levetiden
 • Redusere materialbruk og materialtransport (Mindre materialtransport og økt materialgjenbruk)
 • Redusere utslipp ved drift og vedlikehold 

Redusere klimautslipp fra vegtrafikk

 • Redusere utslipp fra trafikk via bedre vegutforming
 • Elektrifisering av veginfrastruktur
 • Tilpasse korridoren for fossilfri vegtrafikk (tilpasning til nullutslippssamfunn)

Bidrag til miljø- og klimanøytral veginfrastruktur

 • ITS-løsninger (Intelligente transportsystemer) for fremtidens kjøretøy
 • Forberede infrastrukturen for lavutslipp kjøretøy
 • Bidra til miljøvennligere veger
 • Utvikling av bedre verktøy for livssyklusanalyse til E39

Gå videre