Arbeidet med å planlegge ny havn på Høybukta vest i Sør-Varanger er i gang. Varsel om planoppstart er i dag sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Fristen for å komme med innspill er 25. august.

Et planprogram kan kalles «plan for planen», og skal lages for alle planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Planprogrammet beskriver bakgrunn og formål med prosjektet, hvordan prosessen foregår og hvordan det legges til rette for medvirkning. I tillegg gis det en oversikt over hvilke alternativer som skal vurderes og hva slags tema og problemstillinger som skal belyses i en konsekvensutredning.

Les hele planprogrammet her.

Formålet med prosjektet er å planlegge nye havneområder og terminalområder på land og i sjøen og atkomst fra E6 til havneområdet. Det kan også være aktuelt å endre dagens veglinje på E6 fra Tusenvika til Noselva.

Regjeringsbeslutning

Det er et omfattende og komplekst arbeid Statens vegvesen har satt i gang i samarbeid med Kystverket og Sør-Varanger kommune. Regjeringens har vedtatt å satse på Høybukta vest som område for en ny stamnett-terminal, for å legge til rette for at Kirkenes skal bli et internasjonalt transportknutepunkt og utvikle av maritime aktiviteter. Beslutningen ble tatt med bakgrunn i konseptvalgutredningen (KVU) som Statens vegvesen laget på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Her ble det vurdert ulike alternativer for plassering av en ny havn. Høybukta vest ble valgt på grunn av størrelsen på arealet, isforhold og muligheten til å samlokalisere aktiviteter.

Mange hensyn

Nå starter den konkrete utredningen av Høybukta vest. I tillegg til å se på løsninger for havn og alternativer for veg, skal det gjøres grundige kartlegginger av naturmangfold, kulturmiljø, nærmiljø/friluftsliv og reindrift. Andre samiske hensyn skal også vurderes, slik som tradisjonell utmarksbruk, kultur og samfunnsliv. I tillegg må det tas hensyn til Forsvaret og til plassering av en framtidig jernbane til Finland.

Framdrift og frister

Etter planen skal reguleringsplanen legges fram for politisk behandling i Sør-Varanger kommune høsten 2018. Informasjon om planarbeidet blir lagt ut løpende på vegvesen.no/kirkenes.

Alle som har innspill til planforslaget og planprogrammet, kan komme med skriftlige innspill til Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø eller på epost: . Grunneiere og alle som blir direkte berørt har fått eget brev.

Se varselet om planoppstart her.

Før høringsfristen går ut 25. august, skal det holdes et åpent møte og åpen kontordag i Kirkenes om planarbeidet. Dette blir annonsert seinere.

Ny havn Kirkenes
Reguleringsarbeidet for Høybukta vest utenfor Kirkenes er i gang.
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark