Formålet med Førdepakken er å bidra til ei god sentrumsutvikling i Førde. Dette skal gjerast ved å etablere veglenker som på sikt vil gi ein meir konsentrert arealbruk og byggje eit betre tilbod til gåande og syklande, slik at ein større del av reisene sentralt i Førde skal bli tekne av mjuke trafikantar. Fleire veglenker og meir gåing og sykling vil gi betre trafikkavvikling i sentrale delar av Førde.

Førdepakken inneheld 20 tiltak. Per 1.14.2018 er to tiltak (tiltak 5 og 6/7) i anleggsfasen, og vi skal starte bygging av fire tiltak i løpet av 2018 (3,4,10,13). Dei resterande prosjekta er i planleggings- og prosjekteringsfasen.