Formålet med Førdepakken er å bidra til ei god sentrumsutvikling i Førde. Dette skal gjerast ved å etablere veglenker som på sikt vil gi ein meir konsentrert arealbruk og byggje eit betre tilbod til gåande og syklande, slik at ein større del av reisene sentralt i Førde skal bli tekne av mjuke trafikantar. Fleire veglenker og meir gåing og sykling vil gi betre trafikkavvikling i sentrale delar av Førde.

Førdepakken inneheld 20 tiltak. Per 31.10.2019 er fire tiltak fullførte (tiltak 5, 6, 7 og 16) og tre tiltak er i anleggsfasen (tiltak 3, 4 og 10). Dei resterande prosjekta er i planleggings- og prosjekteringsfasen.