Her vil det etter kvart bli lagt ut plandokument for vedtekne reguleringsplanar og for reguleringsplanar som er ute på høyring.

Vedtekne reguleringsplanar

Det er ti godkjende reguleringsplanar for tiltaka i Førdepakken:

Planar under arbeid

Det vert for tida arbeidd med desse planane:

 

Førdepakken