Departementet har besluttet at det tas sikte på å legge fram en prioritering av trasé for øst–vest vegforbindelser i Nasjonal transportplan 2018–2029. I det videre arbeidet blir det lagt til grunn at E134 vil være en av hovedvegforbindelsene mellom Øst- og Vestlandet. Departementet har samtidig besluttet at det skal foretas videre utredninger av om rv. 7 eller rv. 52 skal være den andre hovedvegforbindelsen.

Målet for konseptvalgutredningen (KVU) Gol–Voss er å utrede om rv. 7 eller rv. 52 skal være en av to hovedvegforbindelser mellom Øst- og Vestlandet. Utredningen skal belyse ulike konsepter på strekningen.