Bodø er med sine 52 000 innbyggere et tyngdepunkt i Saltenregionen. I tillegg har byen en viktig rolle som trafikknutepunkt, med både bil-, tog-, fly- og båtforbindelser. Det er viktig at fremtidens transportsystem tilfredstiller samfunnets krav til effektivitet, sikkerhet og miljø. En forventet befolkningsvekst vil legge enda større press på transportsystemet.

Bypakke Bodø er et felles løft for å gi Bodø by et mer fremtidsrettet og tryggere samferdselssystem både for kjørende, kollektivbrukere, syklende og gående.


Situasjon og utfordringer før utbyggingen

Riksveg 80 er hovedfartsåre for all trafikk fra østre bydeler og inn til sentrum. Den er i tillegg eneste innfartsveg til Bodø sentrum fra nabokommunene.

  • Trafikken langs rv. 80 har økt betydelig de siste årene.
  • På strekningen Hunstadmoen – Bodø sentrum er vi i ferd med å nå kapasitetsgrensen for trafikkavviklingen.
  • En forventet vekst i biltrafikken vil gi større køproblemer og forsinkelser.
  • Kollektivandelen i Bodø er lav og kollektivtrafikken har de samme køproblemene som bilene.
  • Det har vært flere alvorlige ulykker på strekningen.

Tiltak
Bypakken inneholder blant annet ny riksveg 80, bedre kollektivtilbud og nye gang- og sykkelveier. Dette løftet skal betales i et spleiselag mellom samarbeidspartene Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, statlige midler og bompenger.

 

Bypakke Bodø